Om Sjukehusapoteka Vest

Sjukehusapoteka Vest er det største farmasifaglege miljøet på Vestlandet og føretaket inngår i Helse Vest RHF. Vi har ei årleg omsetning på omlag 1 milliard kroner, har sterkt aukande aktivitet og er i teknologisk front med elektroniske løysingar.


 

Kontakt oss

 

Om helseføretaket

Sjukehusapoteka Vest HF er eit av seks sjølvstendige helseføretak eigd av Helse Vest RHF. Sjukehusapoteka er del av spesialisthelsetenesta og skal sørgje for at sjukehus og pasientar i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane vert sikra legemiddel og høg farmasøytisk kompetanse og tenester. Våre fire sjukehusapotek finn du på Haukeland universitetssjukehus i Bergen, Førde Sentralsjukehus, Haugesund sjukehus og Stavanger universitetssjukehus. Føretaksadministrasjonen er lagt til Bergen.

Våre oppgåver
Sjukehusapoteka har eit særleg ansvar for å skaffe legemiddel som pasienten har behov for:

 • Produksjon av skreddarsydde og spesialtilpassa legemiddel som ikkje kan skaffast på anna måte (som t.d. legemiddel til barn)
 • Produksjon av legemiddel med liten haldbarheit, t.d. kreftmedisin
 • Leveranse av uregistrerte/sjeldne legemiddel med få brukarar
 • Lagerfører sjeldne, ofte kostbare legemiddel som private apotek ikkje ønskjer å føre

Våre forretningsområder:

Publikumsapotek
Produksjon
Sjukehusekspedisjon
Farmasøytiske tenester
 

Mål og strategiar

Sjukehusapoteka Vest HF sin strategi er tett forankra i den overordna strategien til Helse Vest RHF.

Vår visjon

Å fremje helse, meistring og livskvalitet.

Føretaksidé

Sjukehusapoteka Vest skal levere legemidlar, apotekvarer og farmasøytiske tenester. 
Dette betyr at vi skal bidra til:

 • Rasjonell produksjon, fordeling og rådgiving.
 • Eit godt samarbeid med helsepersonell som fremmer rett legemiddelbruk.
 • At pasientane blir trygge, motiverte og i stand til å bruke sine legemiddel rett.
 • Eit godt arbeidsmiljø med motiverte medarbeidarar der det er lagt til rette for kompetanseutvikling.

Hovudmål

 • Trygge og nære tenester frå sjukehusapoteka
 • Heilskaplege prosessar og effektiv bruk av ressursar
 • Ein framtidsretta kompetanseorganisasjon

Helse 2035

Strategi for Sjukehusapoteka Vest - 2018-23

Kommunikasjonsplattform

Føretaksleiinga

Føretaksleiinga i Sjukehusapoteka Vest HF har 8 medlemmer og har møte om lag 11 ganger i året.

Medlemmar i føretaksleiinga

Styret

Styret har det øverste ansvaret for drifta av føretaket. Styret i Sjukehusapoteka Vest består av representantar som er oppnemd av Helse Vest og representantar som er vald av dei tilsette. Alle representantane er likestilte i styret.

Styremedlemmar

Styremøter og styredokumenter

Styredokument er tilgjengeleg i PDF-format. Eldre dokument blir oppbevarte hos Sjukehusapoteka Vest HF og​​​ blir utlevert på førespurnad til postmottak@sjukehusapoteka-vest.no​​

Styremøter og styredokumenter

Tillitsvalde

Norges Farmaceutiske Forening

Hovudtillitsvald for NFF er Siri Bergshom Bjørhovde ved Sjukehusapoteket i Haugesund.

E-post: siri.bergsholm.bjorhovde@sjukehusapoteka-vest.no

Fagforbundet

Ingrid Amble ved Sjukehusapoteket i Bergen er kontaktperson.
E-post: ingrid.amble@sjukehusapoteka-vest.no

Farmasiforbundet

Gunvald Iversen ved Sjukehusapoteket i Bergen er kontaktperson.

E-post: gunvald.iversen@sjukehusapoteka-vest.no

Vernetenesta

Vernetenesta skal ta i vare arbeidstakarane sine interesser i saker som gjeld arbeidsmiljøet. I samarbeid med medarbeidarar, tillitvalde og leiarar skal vernetenesta ved helseføretaket bidra til at helse, miljø og tryggleik skal vere ein naturleg del av arbeidsdagen.

Om vernetenesta i Helse Vest

Verneomboda i Sjukehusapoteka Vest

For tilsette

Her finn du som er tilsett informasjon det kan vera nyttig å ha tilgang til når du er heime.

Fann du det du leita etter?