Aktuelt

 • 19.06.2020
  No kan du handle reseptfrie apotekvarer i Vipps

  I Vippsbutikken til Sjukehusapoteket i Stavanger finn du no eit utval av våre reseptfrie apotekvarer.

 • 08.05.2020
  Betre behandling til fleire pasientar ved gode innkjøp av legemiddel

  Helseføretaka har gjennom dei siste åra fått finansieringsansvar for fleire legemiddel til heimebehandling av pasientar. Auka kapasitet og profesjonalitet i Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemiddel har gitt stor vekst i talet på innkjøpsavtal...

 • 06.05.2020
  BRY.DEG2020

  2020 vil bli stående som det året der samfunnet vårt ble rammet av Covid-19. Tiltak som mange av oss aldri hadde opplevd har blitt satt i verk for å beskytte oss. Plutselig – fra den ene dagen til den neste - har hele hverdagen blitt forandret.

 • 27.03.2020
  Forsking, utvikling og innovasjon for å møte framtida

  Spesialisthelsetenesta sine behov for kontinuerlig kvalitetsforbetring og betra ressursutnytting peikar ut retning for ny fagplan for forskings-, utviklings og innovasjonsarbeidet i Sjukehusapoteka Vest (SAV). Føretaket skal vektlegge medve...

 • 24.03.2020
  Takk!

  Vi har fått overveldande respons på utlysinga etter ekstrapersonell for å bekjempe det pågåande utbrotet av koronautbrotet. Vi jobbar no med å gå igjennom lista over kandidatar.

 • 18.03.2020
  Er du i karantene – få hjelp fra andre til å hente medisinen din fra apoteket

  Dersom du er i hjemmekarantene, gjør det du kan for å unngå å smitte andre. Be noen du kjenner dra i ditt sted eller vurder om det kan vente til du ikke lenger er i karantene.

 • 15.03.2020
  Avgrensingar med omsyn til utlevering av legemidlar

  Sjukehusapoteka Vest må følgje Statens legemiddelverk sine reglar for avgrensinga på tre månaders forbruk for legemidler på blå resept.

 • 03.03.2020
  Har du spørsmål om koronavirus eller lurer på om du kan vere smitta?

  Helsedirektoratet har oppretta eit telefonnummer for dei som har spørsmål om koronavirus.

 • 02.03.2020
  Oppdaterte råd for helse- og omsorgstjenesten - utbrudd av covid-19

  Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i områder med utbredt smitte med covid-19, skal være hjemme fra arbeid i 14 dager fra den dagen de kom hjem. Sjukehusapoteka Vest og H...

 • 18.12.2019
  Årleg melding frå Sjukehusapoteka Vest

  Årleg melding blei behandla på styremøte 12.desember.

 • 18.12.2019
  No kan du ta influensavaksine på sjukehusapoteket

  Influensavaksinasjon i apotek skal bidra til mindre sjukdom og betre folkehelse ved å auke vaksinedekninga i befolkninga. No kan du få tatt influensavaksine på ditt sjukehusapotek.

 • 06.12.2019
  Samarbeid om legemiddelberedskap for norske sjukehus

  Frå 1. januar 2020 etablerer de fire sjukehusapotekføretaka i Norge eit tettare samarbeid om beredskap. Føremål med dette er å samordne aktivitet, styrke oppfølging av og kompetanse om beredskap på legemiddelområdet i spesialisthelsetenesta.

 • 06.11.2019
  Skal arbeide for lågare legemiddelkostnad for sjukehusa

  Kvart år nyttar sjukehusa i Helse Vest store summer på innkjøp av legemidlar. Som ny-tilsett legemiddeløkonomisk rådgjevar har Steinar Vik ein sentral rolle i arbeidet med å redusere pengebruk på legemiddelområdet i Helse Vest.

 • 04.10.2019
  Gi tid

  Visste du at å gi litt av tiden din kan bety uendelig mye for andre?

 • 02.07.2019
  Produksjonsstøttesystem for legemiddel i Helse Vest er valt!

  Føretaket JAC/WellSky er valt som leverandør av nytt produksjonsstøttesystem til Helse Vest og Sjukehusapoteka Vest (SAV) etter anbodstevling. Systemet skal støtte opp saumlaus rekvirering av legemiddel som apoteket skal tilverke frå sjukeh...

 • 24.05.2019
  Apoteket avlastar spesialsjukepleiarane

  For å få meir tid til dei pasientnære oppgåvene må Intensivavdelingen og Nyfødtavdelingen ved Stavanger universitetssykehus tenke nytt. Nå testar dei ut om apotekpersonell kan utføre arbeidsoppgåver for å avlaste spesialsjukepleiarane.

 • 02.05.2019
  Kortare liggjetid og lågare dødstal når retningslinene blir følgde

  I ein ny studie har Jannicke Slettli Wathne og medforfattarar sett på antibiotikabehandlinga som er gjeve til 1750 pasientar innlagde i sjukehus. Resultata viser at pasientar som fekk behandling som følger dei nasjonale retningslinjene kom...

 • 12.04.2019
  Skal jobbe smartare og sikre auka pasientmedverknad

  Vi må jobbe både smartare og betre, seier Jon Bolstad, adm.dir i Sjukehusapoteka Vest (SAV). Styringsdokumentet for 2019 beskriv mål og rammar som SAV skal levere på. Det gir føringar for måten føretaket jobbar på.

 • 08.04.2019
  Kva hud-type har du?

  Det er alltid viktig å verne seg for sola. Nokon blir lett solbrend mens andre kan tole sola litt betre.

 • 02.04.2019
  Visste du at kvar 5. nordmann har pollenallergi?

  I Norge er det ca. 1 million som har meir eller mindre plager med pollenallergi. Blant disse er det mange som opplever at sjukdommen går utover arbeid og skulearbeid. God og riktig behandling kan redusere plagene og bidra til auka livskvali...

 • 19.03.2019
  Folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord

  Sjukehusa på Vestlandet, Helse Vest, Rogaland Fylkeskommune, interesseorganisasjonar og fleire startar denne veka ein folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord: Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.

 • 28.01.2019
  Sjukehusapoteket – trygt, kvalitetsbevisst og moderne!

  Sjukehusapoteka Vest leverer legemiddel til deg om du er pasient på sjukehuset og til deg som besøker apotekutsalet på sjukehuset. Nokon er også godt kjende med oss fordi vi produserer spesialtilpassa legemiddel eller ernæringsløysingar. Er...

 • 08.01.2019
  Personvernendringer i e-resept

  Fra 1. januar 2019 trer forskriftsendringer for pasientens legemiddelliste i kraft. Endringen er et viktig steg mot tryggere legemiddelbehandling. Helsepersonell som behandler deg har nå enklere tilgang til å se dine legemidler.

 • 10.12.2018
  Kvifor snakkar vi om legemiddelmangel?

  Verdsmarknaden for legemiddel er i endring og mangel på legemiddel har blitt eit globalt problem.

 • 16.11.2018
  Fører til riktigare bruk av antibiotika i sjukehusa

  - Vi ser at innsikt i eigen føreskriving av antibiotika fører til riktigare bruk, seier Jannicke Slettli Wathne. Saman med legar og andre farmasøytar i Vest har ho forska på korleis antibiotika blir føreskrive i sjukehus. I haust blei den f...

 • 12.11.2018
  Medisinane ligg klar når pasienten kjem

  - Bestillingssystemet er veldig enkelt! Pasientane slepp å vente og medisinane ligg klar når dei kjem på sjukehusapoteket, seier Charlotte Sørdal.

 • 26.10.2018
  Gode erfaringar med Medisinstart ved Sjukehusapoteket i Førde!

  Sjukehusapoteket i Førde har gjennomført mange medisinstartsamtalar og allereie hausta nyttige erfaringar. Sjukehusfarmasøyt og sertifisert tenestefarmasøyt Maja Duric har gjennomført fleire slike samtalar sidan tenesta blei innført i mai.

 • 15.05.2018
  Kva er solvettreglane?

  Ta vare på huda di i sola og hugs solkrem!

 • 01.05.2018
  Sjukehusapoteka tilbyr ny teneste til pasientar som har starta med hjartemedisin

  Medisinstart er ei utvida rettleiing til pasientar som nyleg har starta på legemiddel for hjarte- og karsjukdom. Målet er å medverke til riktig legemiddelbruk, auka tryggleik for pasienten og etterleving av legemiddelbehandlinga. Denne tene...

 • 11.04.2018
  Plutselig vanskelig å prate, smile eller løfte armane? Ring 113!

  Har du mistanke om hjerneslag skal du ringe 113 med ein gong. Kjenner du til symptoma kan du redde liv.

 • 04.04.2018
  Kundeundersøking i sjukehusekspedisjon og produksjon

  Det var 107 tilsette i sjukehusa som svara på kundeundersøkinga som blei gjennomførd i perioden desember 2017 - januar 2018. Nær 95 prosent av dei som deltok i undersøkinga er nøgd med korleis dei blir møtt som kunde hos sjukehusapoteket og...

 • 02.02.2018
  Visste du at kosthaldet er ein viktig del av kreftbehandlinga?

  Det er viktig å ete godt før, under og etter kreftbehandlinga. Det kan hjelpe til at du føler deg betre samtidig som du opprettheld styrke og energi og dermed blir betre rusta til å tole behandlinga.

 • 20.12.2017
  Medisinstart: Gratis legemiddelrettleiing på sjukehusapoteket

  På sjukehusapoteket kan du snart bestille ei ny teneste kalla Medisinstart, eller oppstartsrettleiing. Dette er for deg som skal starte med blodtrykksenkande, blodfortynnande eller koIesterolsenkande medisin. Både lege og pasienten sjølv ka...

 • 29.11.2017
  Vi har fornøgde kundar

  I september vart det gjennomført ei kundeundersøkelse i Sjukehusapoteka Vest. Målet var å få tilbakemeldingar om korleis kundane våre opplever arbeidet vårt og kva vi kan bli betre på.

 • 27.10.2017
  Verdens Psoriasisdag 29.oktober

  Besøk vår stand på sykehusapoteket på fredag 27.oktober og få gode råd og veiledning!

 • 06.09.2017
  Rydd skapet

  Visste du at hvert år så skjer tusenvis av uhell med medisiner i hjemmet? Derfor er det viktig å ha kontroll på egne medisiner for å unngå forveksling, og oppbevare de samlet og utilgjengelig for barn.

 • 30.08.2017
  Sykkel-VM i Bergen 2017

  I perioden 16.-24. september blir Sykkel-VM arrangert i Bergen. Dette kan skape konsekvensar for deg som skal til sjukehuset, enten som pasient, pårørande eller tilsett.

 • 27.06.2017
  Sykehusapotekene forlenger avtalen med Alliance Healthcare Norge AS

  I dag annonseres vedtaket om forlengelse av grossistavtalen med AHN.

 • 23.05.2017
  Jon Bolstad skal leie Sjukehusapoteka

  Jon Bolstad blir ny administrerande direktør i Sjukehusapoteka Vest (SAV). Han har i dag same stilling i Helse Førde.

 • 24.03.2017
  Pilotprosjektet har minska feilmedisinering av eldre

  Ein tredel av pasientane på sjukeheim brukar medisinar dei ikkje skulle brukt. Pilotprosjektet i Nordfjord har ført til færre feil, og meir kunnskap hos dei tilsette.

 • 09.03.2017
  Spanande stilling hos Sjukehusapoteket i Førde

  Lyst til å prøve deg som leiar i eit profesjonelt farmasøytisk og medisinsk miljø?

 • 25.11.2016
  Nytt og større apotek i Stavanger

  Torsdag 1. desember opna Sjukehusapoteket i Stavanger eit heilt nytt og større apotek på Stavanger universitetssjukehus!

 • 24.11.2016
  Friskmelding av produksjonsrom på Sjukehusapoteket i Stavanger

  Produksjonsrommet for intravenøse ernæringsløysingar (TPN) opna for normal produksjon frå 22.november.

 • 20.10.2016
  Velkommen til nytt apotek i Bergen

  Den 1.november opna Sjukehusapoteket i Bergen eit heilt nytt og større apotek på Haukeland universitetssjukehus!

 • 18.10.2016
  Snart opnar eit nytt og større apotek i Bergen

  Sjukehusapoteket i Bergen bygger i desse dagane om lokala i apotekutsalet på Haukeland universitetssjukehus. Den 1. november blir det opna eit nytt og større apotekutsal for pasientar, pårørande, tilsette og andre kundar.

 • 03.10.2016
  Vi er gode på service

  I august 2016 gjennomførde Sjukehusapoteka Vest ei brukarundersøking i alle sjukehusapoteka sine. 99 prosent av dei som deltok i undersøkinga svarte at servicen dei fekk var svært bra eller bra då dei besøkte sjukehusapoteket sitt.

 • 28.09.2016
  Vi har fått nye nettsider!

  I dag lanserte vi heilt ferske nettsider for Sjukehusapoteka Vest! Saman med dei andre føretaka i Helse Vest er vi no den tredje helseregionen som får eit nytt nettsted. 

 • 26.09.2016
  Husk å sjekke brysta

  Vi i Sjukehusapoteka Vest retter òg fokuset mot brystkreft i oktober. Brystkreft er den hyppigaste kreftforma hos kvinner og rammer 3000 kvinner kvart år.

 • 05.09.2016
  Gjer det enkelt for pasientane å få medisinen sin

  Sidan lanseringen i april har mange nytta seg av Sjukehusapoteket Vest sin nettbaserte løysning for å bestille klargjering av reseptmedisin.

 • 31.08.2016
  Stengd produksjonsrom ved Sjukehusapoteket i Stavanger

  Sjukehusapoteka Vest har dei siste to månadene hatt utfordringar med vekst av bakteriar i eit laboratorium som blir brukt til produksjon av intravenøse ernæringsløysningar ved Sjukehusapoteket i Stavanger. Det blir jobba målretta for å iden...

Fann du det du leita etter?