Etikk

Alle føretaka Helse Vest er avhengig av tillit og eit positivt omdømme for å kunne yte den gode helsetenesta vi ønskjer å tilby. Etisk kvalitet på tenesteyting og forvalting er ein føresetnad for denne tilliten.

Derfor er det nedfelt generelle retningslinjer innanfor dei ulike fagområda for at alle medarbeidarar skal vere medvitne dette. Retningslinjene er i hovudsak generelle, ikkje detaljerte reglar, noko som utfordrar kvar medarbeidar til sjølv å reflektere over etiske spørsmål.

Retningslinjer, regelverk og samarbeidsavtalar har sitt utspring i allmenne etiske verdiar og normer som for eksempel rettferd, lojalitet, ærlegdom og at ein alltid skal behandle andre slik ein ønskjer å bli behandla sjølv.
Helsetenesta har ansvar for å vareta grunnleggjande etikk og moral i velferdsstaten, i tillegg til å forvalte fellesskapets ressursar.

Alle medarbeidarar skal følgje gjeldande lovar, reglar og retningslinjer. Alle har plikt til å gjere seg kjende med og å følgje lovar, reglar og retningslinjer som regulerer arbeidskvardagen.

Lovar, instruksar og reglar kan ikkje åleine sikre høg etisk standard. Medarbeidarane må sjølve setje standarden ved å reflektere over eigne val og handlingar. Dette betyr at kvar enkelt medarbeidar kritisk må vurdere eigne interesser i møte med etiske konfliktsituasjonar.

Om etiske retningslinjar

Kvar og ein av oss har ansvar for at Sjukehusapoteket lever opp til sitt verdigrunnlag.

  • Våre etiske retningslinjer omhandlar:Habilitet
  • Lojalitet
  • Teieplikt
  • Bierverv
  • Gåver/sponsing
  • Førehald til leverandørar

Etiske retningslinjar for føretaksgruppa Helse Vest

Føretaksgruppa Helse Vest har ansvar for å yte spesialisthelsetenester til befokninga på Vestlandet.

Etiske retningslinjar i Helse Vest

Retningslinjer og vedlegg

Etiske krav til offentlige anskaffelser.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/Documents/Etikk/Etiske krav til offentlige anskaffelser.pdfEtiske krav til offentlige anskaffelser.pdfpdf8181480
Etiske retningslinjer for arbeid med innkjøp i Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/Documents/Etikk/Etiske retningslinjer for arbeid med innkjøp i Helse Vest.pdfEtiske retningslinjer for arbeid med innkjøp i Helse Vest.pdfpdf814924
Etiske retningslinjer for føretaksgruppa i Helse Vest.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/Documents/Etikk/Etiske retningslinjer for føretaksgruppa i Helse Vest.pdfEtiske retningslinjer for føretaksgruppa i Helse Vest.pdfpdf40912
Retningslinjer for praktisering av regelverk for bierverv.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/Documents/Etikk/Retningslinjer for praktisering av regelverk for bierverv.pdfRetningslinjer for praktisering av regelverk for bierverv.pdfpdf2872817
Retningslinjer vedrørende helseføretakenes forhold til gaver, stiftelser og legater.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/Documents/Etikk/Retningslinjer vedrørende helseføretakenes forhold til gaver, stiftelser og legater.pdfRetningslinjer vedrørende helseføretakenes forhold til gaver, stiftelser og legater.pdfpdf468545
Rutine for intern varsling.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/Documents/Etikk/Rutine for intern varsling.pdfRutine for intern varsling.pdfpdf6124578
Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforningen.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/Documents/Etikk/Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforningen.pdfSamarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Legemiddelindustriforningen.pdfpdf1630318
Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Leverandørforeningen for Helsesektoren.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/Documents/Etikk/Samarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Leverandørforeningen for Helsesektoren.pdfSamarbeidsavtale mellom Helse Vest RHF og Leverandørforeningen for Helsesektoren.pdfpdf8181480
Sikkerhetsinstruks.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/Documents/Etikk/Sikkerhetsinstruks.pdfSikkerhetsinstruks.pdfpdf602019
Styresak for etiske retningslinjar 7.5.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/Documents/Etikk/Styresak for etiske retningslinjar 7.5.pdfStyresak for etiske retningslinjar 7.5.pdfpdf136060
Taushetserklæring skjema.pdfhttps://sjukehusapoteka-vest.no/Documents/Etikk/Taushetserklæring skjema.pdfTaushetserklæring skjema.pdfpdf1103333


 

Fann du det du leita etter?