Farmasøytiske tenester

Våre farmasøytar samarbeider tverrfagleg med legar og sjukepleiarar for å gje pasientar ved sjukehusa best mogleg behandling.

Farmasøytar kan mellom anna utføre legemiddelsamstemming for å sikre at sjukehuset har korrekt og fullstendig oversikt over alle legemidla som pasienten brukar ved innlegging.

Farmasøytar kan òg gjennomføre utskrivingssamtalar for å sikre at pasientane har tilstrekkelig informasjon og opplæring til å kunne bruke legemidla riktig. Farmasøytane hjelp elles sjukehuset med opplæring, internrevisjon, rådgjeving, prosjektdeltaking og kvalitetssikring av rutinar for bruk og oppbevaring av legemiddel.

Fann du det du leita etter?