Koronaviruset - Nyttig informasjon for tilsette

Takk til alle tilsette for å vere konstruktiv og fleksibel i handtering av Korona, slik at SAV kan oppretthalde leveransar og vi kan redusere risiko for smitte så langt det let seg gjere.

Adgangskontroll på sjukehuset - vis ID-kort

I tråd med nasjonale krav er det innført adgangskontroll i helseinstitusjonar. Tilsette i SAV følgjer lokale retningslinjer om adgangskontroll. Det gjeld og eventuelle krav om å vise ID kort med bilde når du oppheld deg på sjukehusområdet. Ta kontakt med leiaren din om du er i tvil.

Barn under 12 år på skole eller barnehage

Barnehagar og skuler er stengt grunna koronavirus-epidemien, men skal likevel ha tilbod til barn av foreldre som mellom anna jobbar i helse- og omsorgstenesta (inkludert apotek).

Barnet må vere under 12 år og begge foreldra må jobbe i samfunnskritisk funksjon.

Alle våre tilsette viktige for å oppretthalde samfunnskritisk funksjon. Vi vil samstundes understreke at stenging av barnehagar og skuler er hjemla i lov om smittevern. Vi oppmodar difor våre tilsette til å prøve å finne alternative løysingar så langt det er mogeleg,

Vi gir ikkje omsorgspermisjon som følge av at skule eller barnehage er stengd grunna Korona.

Bierverv

Utgangspunktet er at tilsette har rett til å ha bierverv i fritida. Denne retten er likevel avgrensa i lov, forskrifter samt arbeidsavtale og retningslinjer.

Forplikting hos biarbeidsgjevar kan til dømes bety at vi får utfordringar med å flytta på personell eller endre av arbeidsplanar. SAV vil vurdere tilbaketrekking av godkjente bierverv ut frå følgande vurdering:

 • ​Bierverv der du er spesielt utsatt for smitte
 • Behov for helsepersonell. SAV har som hovudarbeidsgivar behov for at helsepersonell med bierverv bruker sin kapasitet til å avhjelpe situasjonen i føretaket. 

Heimekontor og Skypemøte

Tilsette som kan jobbe frå heimekontor, bør ta heimekontor nå under Korona-situasjonen. Heimekontor er et veldig godt smittereduserande tiltak. Heimekontor og bestilling av utstyr og smartkort for fjernaksess gjerest av næraste leiar.

Heimekontor - første gangs bruk
Før du kan ta i bruk fjernaksess, må du logge inn på PCen frå jobben med smartkort og pin-kode. Dette er fordi PCen skal kjenne igjen smartkortet ditt når du er utanfor Helse Vest sitt nettverk.
Dette gjeld også om du får reinstallert /ny pc.

Guide til elektronisk møte i Skype

Vi gjer oppmerksam på at det er mogleg å laste ned appen Skype for business på mobiltelefonen slik at du kan gjennomføre møter via mobil. App lastes ned her.

 • Bruker: xxxx@ihelse.net
 • Passord: din kode som du bruker til å logge på jobb-pc.

Har du tekniske problem, ta kontakt med brukarstøtte hos Helse Vest IKT 55 97 65 40.

Ytelse/hastighet når man jobbar på heimekontor
Det er mange fleire enn normalt som nå jobbar på heimekontor. Helse Vest IKT jobbar med å auke kapasiteten slik at dette skal bli betre. Kapasiteten i eiga nettverk heime vil også verke inn på ytelsen.
Helse Vest IKT har sett at spesielt tidlig morgonen så er det mange som bruke løysinga, t.d. til morgonmøter. Dette kan føre til man opplever at video og/eller lyd er dårlig og faller ut av møta.
Det anbefalast derfor at dei som har moglegheit til det, gjennomfører Skype-møter seinare på dagen. Om mogleg også bare bruker lyd og ikkje video. Dette vil bidra til betre kapasitet og meir stabil løysing for alle.

 SMS varsling alle tilsette – Hugs å oppdatera MinGat

Helse Vest vil benytte SMS varsel via GAT ved viktrige me,dinger under pandemien. Fagforeningane og Vernetenesta støtter bruk av SMS-varsel under Koronaberedskap. Du kan lese meir om dialog med tilitsvalde og verneteneste under Korona på denne lenken. 

Det er viktig at alle tilsette står oppført med rett mobilnummer i MinGat sånn at du mottar viktig informasjon.

Karantene og tilsette

Oppfølging av nærkontakter per 03.06.20

Alle nærkontakter skal følges opp. Det skilles mellom "husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter" som skal i karantene, og "andre nærkontakter" som skal følges opp med test og selvmonitorering. Skillet gjøres av den som er ansvarlig for smitteoppsporingen. I SAV er dette p.t HRO Direktør.

Personer i gruppa "andre nærkontakter" som er helsepersonell og jobber pasientnært, bør informere arbeidsgiver og vurdere om det er behov for nødvendige smitteverntiltak.

Husstandsmedlemmer og tilsvarende nære kontakter oppdatert 03.06.20

Personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av SARS CoV-2, senere enn 48 timer før vedkommende fikk de første symptomer på smitte, skal oppholde seg i karantene i ti døgn etter kontakten dersom personen:

 • Bor i samme husstand.
 • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (for eksempel kjæreste, nærmeste kolleger i kontorfellesskap, samme kohort i barnehage eller skole til og med 4. trinn). 
 • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

Andre nærkonkontakter (også jobbsituasjon) 03.06.20

 • Innendørs: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Ute: mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengende, ansikt til ansikt, med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt med (for eksempel ved håndhilsing) en som er bekreftet syk med covid-19 (gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt).

Andre nærkontakter skal ikke direkte i karantene, de skal følges med testing og selvmonitorering av symptomer i en 10 dagers periode etter siste eksponering for smitte.

Personer som er i gruppa "andre nærkontakter" er ikke i karantene, men  følges opp i 10 dager etter siste eksponering med testing, selvmonitorering og råd. Første test skjer så snart som mulig etter at man er blitt definert som nærkontakt (gjerne dag 3 etter eksponering). Andre test skjer 2-3 dager etter den første (gjerne på dag 7).

Andre nærkontakter som er helsepersonell

Personer i gruppa "andre nærkontakter" som er helsepersonell og jobber pasientnært, bør informere arbeidsgiver og vurdere om det er behov for nødvendige smitteverntiltak.

Hvorvidt "andre nærkontakter" kan arbeide i helsetjenesten, bør omfatte en vurdering av hvor sannsynlig det er at personen er smittet, sammen med en vurdering av konsekvenser ved en ev. spredning, og mulighetene for å sette inn effektive smitteverntiltak som gitt i rådene for unntak (se ovenfor). En slik vurdering er særlig viktig for helsepersonell som arbeider i helseinstitusjoner.

Generelt:

Definisjoner av tilfelle og nærkontakt

Karantene og annen oppfølging av nærkontakter gjelder ikke for de med gjennomgått sykdom med påvist covid-19, dokumentert ved godkjent laboratoriemetode (rt-PCR for SARS-CoV-2) siste 6 måneder. Antistoff prøvesvar gir ikke per i dag fritak fra karantene.

Karantene etter reise oppdatert 01.06.20

 • Karanteneregelen gjelder ikke for reiser til og fra Danmark f.o.m. 15. juni (regjeringen.no). Hvis man skal inn i Norge med bil fra Danmark må man ta ferge, og ikke kjøre via Sverige. Kommer man med bil fra Sverige skal man i karantene.
 • Jobbreiser i Norden: Personer som krysser grensen til Norge er unntatt fra karanteneplikt i den tiden de er under reise mellom bolig og arbeidssted og i den tiden de er i arbeid. Unntaket gjelder for: Sverige, Finland, Danmark, Island, Færøyene, Grønland og Åland. Unntaket gjelder ikke for personer som er på gjennomreise fra andre land en de som er nevnt ovenfor.

Råd om unntak frå heimekarantene for tilsette i helsetenesta

Det er viktig å sikre forsvarleg drift. Det kan difor bli aktuelt å la tilsette i SAV arbeide, sjølv om dei er i heimekarantene.

Bruk av unntak skal avklarast med verksemdsleiinga. I SAV er det nivå 2 leiar som har fullmakt til å fatte denne typen avgjerd. Unntak skal dokumenterast og loggførast.

Før ein gjev unntak frå karantene, bør følgande vurderast:

 • Moglegheit for å allokere personell frå andre avdelingar
 • Moglegheit for nedjustering av aktivitet.

Eksempel på tilsette som kan vere aktuelle for arbeid i karanteneperioden:

 • Tilsette som er i karantene etter utanlandsreise
 • Tilsette som er i slutten av karanteneperioden (gjennomsnittleg inkubasjonsperiode for covid-19 er 5-6 dagar)
 • Tilsette som er minst utsatt for smitte, t.d. hadde nærkontakt bare dagen før bekrefta tilfelle utvikla symptom.

Desse bør ikkje komme på jobb:

 • Tilsette med luftvegssymptom eller feber
 • Tilsette som over tid har hatt nærkontakt med tilfelle med symptom og som ikkje har nytta personleg verneutstyr
 • Tilsette som har husstandsmedlem/partnar som har påvist covid-19 smitte.

Unntak frå karanteneplikta gjeld når tilsette er på arbeid, samt reiser til og frå arbeid. På fritida er personane framleis i heimekarantene. Det skal for aktuelle tilsette ikkje nyttas offentleg transport til og frå arbeid.

Dersom du ikkje følar deg frisk

Hald deg heime og orienter din leiar på telefon dersom du ikkje kjennar deg heilt frisk.

For meir informasjon frå FHI, les følgjande lenkar:

Opplæringstilbod for tilsette

SAV tilbyr ulike opplæringstiltak innan SHE og PRO-områda. Ha dialog med leder om kva opplæringstilbod som er relevant for deg.

Sjå oversikt over digitale kurs du som tilsett kan gjennomføre heimafrå i Læringsportalen, uavhengig av om du har jobb-pc eller ikkje.

Logg på Kompetanseportalen hjemmefra!
​Nå kan du logge på Kompetanseportalen hjemmefra med din egen PC.

​Når du logger på Kompetanseportalen hjemmefra kan du gjennomføre sjekklister og kurs som vanlig. Det er ikke mulig å åpne dokumenter eller linker til sider på SAVvisa, Dokumentsenteret eller SAvvy når du jobber fra egen PC.

Slik logger du deg på Kompetanseportalen hjemmefra:

 • Bruk linken: https://hv.dossier.no/profile/app/#/login/1/nb-NO
 • Velg glemt passord
 • Skriv inn mobilnummer
 • Nytt engangspassord kommer på SMS og er gyldig i 15 minutter
 • Tast inn engangspassord og du får beskjed om å opprette nytt passord
 • Opprett passord og bekreft dette
 • Nå kan du bruke lenken med ditt brukernavn og valgt passord til pålogging

Du kan også laste ned app'en Dossier Helse fra Appstore/GooglePlay. I app kan du ikke gjennomføre kurs eller åpne dokumenter.

 • Gå til Appstore/GooglePlay på din telefon
 • Last ned Dossier Helse
 • Når du logger inn i app for første gang må du opprette passord som sendes til din SAV e-post

Se brukerveiledning i personalhåndboken Kompetanseportalen. Dersom du har problemer med å logge på, kontakt Helse Vest IKT

HVIKT tjeneste.png

glemt passord IKT.jpg

Avlønning pensjonister under korona

Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell i offentlig helsetjeneste enklere kan gå tilbake i jobb i helsevesenet uten å tape pensjon. Dette gjelder både beordring og frivillig arbeid i offentlig helsetjeneste i forbindelse med koronavirus.

Apotek er ikke definert som offentlig helsetjeneste og dette gjelder ikke POA pensjonister. Saken følges opp videre.

Les mer om forskriftsendringen på regjeringen.no

Stortinget har vedtatt endring av kombinasjon av alderspensjon og arbeidsinntekt for den samme gruppen. Lovforslaget fra og med 20. mars til 1. november 2020.

Prøvetaking av tilsette i SAV

Tilsette i SAV er helsepersonell og omfatta av dei til ei kvar tid gjeldande test-prioritering av denne gruppa.
SAV tilsette kan få test utført på legevakt. I noen tilfelle kan sjukehuset tilby test, dette vil leiaren din avklare. Informer leder umiddelbart om du lurer på om du skal bli testa for Korona.

Opdatering 02.06.20:

Andre nærkontakter (enn de beskrevet i avsnittet karantene og tilsette) til en som er bekreftet smittet må ikke lenger i karantene, men skal i stedet kontakte helse- og omsorgstjenesten for testing for smitte på dag tre og dag syv etter kontakten.

Oppdatering pr 25.mai 2020:

  • Folkehelseinstituttet tilrår at det utføres test for sars-CoV2 av alle personer lege mistenker har covid-19. I enkelte situasjoner kan det være aktuelt å teste asymptomatiske. Ved manglende kapasitet bør grupper testes i prioritert rekkefølge: 

   1.  Pasient med behov for innleggelse.
   2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
   3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
   4. Person i risikogruppe, se risikogrupper og deres pårørende
   5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
   6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
   7. Andre med mistenkt covid-19.
   8. Enkelte grupper av asymptomatiske, se under

   Presisering 02.06.20: 

   Kategori 1-3 bør testes på ved indikasjon. Kategori 6-7 med milde symptomer bør fortrinnsvis se an symptomene hjemme i 2 døgn før test gjennomføres dersom symptomene fortsatt er vedvarende. 

   Dersom testresultatet er negativt, og det fortsatt er sterk klinisk mistanke om covid-19, bør man reteste.

   Dersom testresultatet er positivt, personen ikke er nærkontakt, smittetrykket i samfunnet er lavt og personen er asymptomatisk, bør man reteste. 


Les meir om kriterier for testing på denne lenken.

Reiseråd og ferie 2020

Reiseforbudet for helsepersonell vart oppheva 07.05.20. Regjeringa frarådar framleis å reise til utlandet. Vi oppmodar våre tilsette til å følge nasjonale reiseråd, og til å kontakte forsikringselskap før eventuell reise.

SAV handhevar dei til einkvar tid gjeldande krarantenereglanr. Karantene som følge av privat reise vert handtert som ferie, avspasering eller permisjon utan løn. Om du er på reise og ikkje kjem deg heim som følge av stans i transport, har SAV ikkje løne plikt.

Sjå Folkehelseinstituttet sine reiseråd

Refusjon reiseutgifter fra HELFO

12. mars ble det forbudt for helsepersonell som driver pasientbehandling å dra til utlandet. Formålet var å hindre at pasienter smittes av koronaviruset. Det ble da varslet at helsepersonell vil få dekket tap og utgifter som ikke dekkes av private forsikringsselskaper.

Nå er det fastsatt regler for hvilke utgifter som dekkes og hvor kravet skal sendes.

Hvilke utgifter dekkes?

Helsepersonell som er omfattet av forbudet, har rett til å få dekket utgifter til transport, hotell eller leie av annet oppholdssted. Helsepersonellets ektefelle, partner, samboer og barn vil også få dekket disse utgiftene. Andre typer utgifter dekkes ikke.

Retten til å få dekket utgiftene gjelder kun utenlandsreiser som ikke kan gjennomføres fra 12. mars 2020 og frem til forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Retten gjelder bare reiser som er bestilt før 12. mars 2020. Forbudet gjelder ikke reiser i Norge. Utgifter til reiser innenlands dekkes derfor ikke.

Hva med privat forsikring?

Helsepersonellet skal med rimelige tiltak forsøke å begrense sitt eget tap. Helsepersonell som krever å få dekket utgifter skal fremlegge dokumentasjon på avslag fra privat forsikringsselskap. Alle utgifter som dekkes av privat forsikringsselskap avkortes i utbetalingen.

Hvem skal kravet sendes til?

Helsepersonell som er ansatt i offentlig virksomhet, skal rette krav til arbeidsgiver. Helsepersonell som er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i privat virksomhet, skal rette krav om dekning etter til HELFO. Offentlig virksomhet som dekker krav til ansatte arbeidstakere, sender regning til HELFO som yter refusjon for utgiftene til virksomheten.

Krav må fremsettes før 1. desember 2020.

Les forskriften


Større samlingar, møter og konferansar

SAV deltar ikkje på, eller arrangerer, større møter, konferansar eller liknande under koronasituasjonen. Vi deltar heller ikkje i aktivitet i utlandet. 

Eigenmelding i forbindelse med korona

Alle som må være borte frå arbeid på grunn av koronasmitte, eller mistanke om slik sjukdom, har rett til sjukepengar. I perioden 20.03.20-31.05.20 gjeld,  med heimel i forskrift:      

 • Arbeidsgjevarperioden er redusert frå 16 til tre dagar for korona-relatert sjukefråvær.
 • Eigenmeldingsperiode utan krav til sjukemelding utvides til 16 dagar
 • Talet på dagar med sjukt barn dobles
 • Du har rett til å bruke eigenmelding etter 4 uker på jobb (redusert frå 8)

Utvida tilgang til bruk av eigenmeldingar er viktig for at fastlegene og legevaktlegene må bruke kompetansen og arbeidskrafta si på å behandle pasientar, ikkje skrive sjukmeldingar.

Frå 01.06 er det ordinære reglar for uttak av eigenmelding og opptjeningsperkiode for rett til å bruke eigenmelding.

Personalhandboka er oppdatert (kapittel om eigenmelding). Les meir på denne lenka på regjeringen.no

Samhandling med tillitsvalde og verneteneste

Vi samhandler jevnlig med fagforeninger og vernetjeneste under Korona. Her diskuteres ulike tema, for eksempel kontinuitetsplanlegging, forsyning, smittevern-tiltak mm. Apotekere besørger jevnlig dialog med Plasstillitsvalgte og verneombud, med særlig fokus på generelle prinsipp for organisering av arbeidshverdagen. Referat fra møter med HTV/FHVO ligger på SAVisa. Lokale referat ligger på F. Ta kontakt med HRO Direktør, Apoteker eller din tillitsvalgt/verneombud dersom du lurer på noe.

Spekter og Hovedsammenslutningene har

 • forhandlet avtale om utvidet adgang til bruk av overtid udner Korona, Du finner avtalene i Personalhåndboken (under Overenskomster) eller på denne lenken.
 • forhandlet avtale om varslingstider endring arbeidsplan og kompensasjon for håndtering av Korona. Du finner avtalene i Personalhåndboken (under Overenskomster)  deller på denne lenken.

Partene i SAV er ihht samhandlingsmøte 24.03.20 enige om at man inntil vidare ikke gjer endringer i GAT som følge av endra arbeidsmønster. Unntak er overtid og meirtid og deltidstilsette som grunna Korona får auka stillingsprosent. 

Smittevern og organisering av arbeidskvardagen

På jobb og redd for å bli smitta? Korona-viruset er midt i blant oss. Mange er urolige for smitte, også på jobb. Korleis beskyttar vi oss? Kva utstyr skal vi bruke kvar, når og kvifor?

Det er innført en rekke tiltak for å redusere smitte og å sikre drift

Bemanninga er delt opp i arbeidslag, tilpassa det enkelte apotek. Det kan være bruk av heimekontor der det er mogleg,at man jobbar ulike dagar/på ulike tider, eller i ulike rom. Vi har dialog med sjukehusa for å kunne disponere eigne rom t.d. til lunsjavvikling for deler av personalet. Vi jobbar også med smittereduserande tiltak i garderobar. 

Les om risikogrupper og gravide

Vi har også en rekke smittereduserande tiltak i Publikum, t.d. inn- og utspriting av kundar, maks tal på kundar inne samtidig, ingen sjølvplukk i sjølvvalet, og montering av pleksiglas.

Tilsette med symptom på korona skal i karantene som førebyggjande tiltak. Les meir under karantene og tilsette.

Tiltaka er diskutert samhandlingsmøter med tillitsvalde og verneombud. Les meir her.

Takk til alle tilsette for konstruktiv haldning til handtering av Korona, slik at SAV kan oppretthalde leveransar.

Les: En trygg arbeidshverdag - En hilsen fra sykehusapoteker i Bergen
  
Generelle råd for å redusere risiko for smitte
Du kan også gjøre mye sjølve for å redusere risiko for smitte. Det gjelder både hygienetiltak og sosial omgang. Sosial distansering er en måte å redusera og forsinke utbrot av korona. Råda gjeld for befolkninga generelt, de som er i heimekarantene og de sjuke som skal være i isolering. FHI kom med presisering om sosial distansering 16.03.20 og 29.03.20. Les meir om dette her.      

Her kan du lese om SAV sin handtering av påvist smitte hos medarbeidar

Les FHI råd om smitteførebygging på denne lenken

Gravide og korona
Det er foreløpig lite som tyder på at gravide er særlig utsatt for alvorlig koronavirussykdom. Gravide kan ha økt risiko for alvorligere forløp av enkelte virusinfeksjoner hvis de blir smittet, som f.eks. influensa. Vi vet foreløpig ikke om dette også gjelder for sykdommen covid-19, men det er lite som tyder på at gravide er spesielt utsatt for å utvikle alvorlig sykdom med det nye koronaviruset. Råd for å forebygge smitte med det nye koronaviruset hos gravide er de samme som for befolkningen for øvrig, slik som god håndhygiene og begrense kontakt med andre utenom familien.

Gravide kvinner som har kronisk sykdom eller svangerskapskomplikasjoner bør diskutere med egen lege om det er grunn til å utvise ekstra forsiktighet og behov for tilrettelegging på arbeidsplassen. Sykemelding anbefales ikke med mindre det ikke er mulig å tilrettelegge arbeidet.

For helsepersonell som er gravide, er det ut fra et føre-var-prinsipp anbefalt at annet helsepersonell tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom, så langt det er mulig. Tilrettelegging gjøres i samråd med arbeidsgiver.

Risikogrupper og korona
De fleste som blir smittet av koronavirus vil trolig få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær. Det er sannsynlig at økt risiko forårsakes av alder, grunnsykdom eller en kombinasjon av begge. Hos yngre personer er med velregulerte grunnsykdommer antas det at risikoen er begrenset.  Les mer om risikogrupper på denne lenken.

Grupper med økt risiko for alvorlig forløp av covid-19 per 16.04.20:

 • Alder over 65 år
 • hjerte- og karsykdom (inkludert høyt blodtrykk)
 • diabetes

For helsepersonell med risikofaktor(er) er det anbefalt tilrettelegging slik at annet helsepersonell uten risikofaktorer tar prøver av og behandler personer med mulig covid-19-sykdom.

Tilrettelegging skal gjøres i samråd med arbeidsgiver. Ved arbeid der pasientnært arbeid og eksponering for covid-19-syke pasienter ikke kan unngås, anbefales omplassering til andre arbeidsoppgaver eller hjemmekontor vurdert ut fra individuell risiko. Sykemelding er ikke anbefalt med mindre omplassering eller tilrettelegging for hjemmekontor ikke er mulig.

SAV følger anbefalingene til FHI
SAV vil så langt det er mulig skjerme medarbeidere som tilhører risikogruppene samt gravide mot eksponering for covid-19 smitte, dvs. arbeide med pasienter med bekreftet eller mistenkt smitte. Arbeidsoppgaver i selvvalg i PUB er del av oppgaver som risikovurderes.

God dialog med leder er viktig, både for smittereduserende tiltak og gjennom jevnlig debrief.
Be gjerne om råd fra BHT eller HRO avdeling.

Leder kan bestille samtalebistand fra BHT.

Du kan også ringe  støttetelefon for tilsette i Helse Bergen, denne er tilgjengelig for oss i SAV gjennom avtale med BHT.

Telefonnummeret er 55972938.
Åpningstid: Hverdager kl: 09-14.
Telefonen bemannes primært av psykologer, eventuelt kan du komme i kontakt med leger/prester.

Trygg arbeidshverdag i SAV
SAV har prioritert å iverksette flere forebyggende tiltak. Du finner dem på plakater i apoteket. Se også denne lenken.

De viktigste tiltakene er å vaske hendene hyppig, holde avstand og at medarbeidere holder seg hjemme ved symptomer. Andre smittereduserende tiltak som også bidrar til å redusere smitterisiko er:
deling i arbeidslag, med minimal kontakt og beredskapsbemanning som er skjermet hjemme.

 • adgangskontroll på sykehuset
 • bruk av arbeidstøy
 • begrensninger på kurs og reiser, regler for lunsjavvikling
 • pleksiglass i reseptur i PUB
 • hyppig renhold av lokaler (inkludert dørhåndtak mm)

Les om smittevern og organisering av hverdagen

Les mer om risikogrupper på FHI
Les mer om gravide på FHI
Helse Bergen - På jobb og redd for å bli smittet?

Om smitte

Har du vært i nærkontakt med personar som har fått påvist covid-19 sjukdom?
For å hindre vidare smittespreiing og avgrensa utbrotet av covid-19 i Norge blir det gjort ei kartlegging av personar (smitteporing) som har vore i kontakt med ein person med bekrefta koronavirussjukdom. Folkehelseinstituttet anbefaler at nærkontaktar reduserer sosial kontakt (heimekarantene).

Korleis kan du bli smitta med koronavirus?

Smittemåten er hovudsakeleg dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus, men det er og påvist viruset i avføring (feces). Kunnskap om smittevei er likevel avgrensa sidan dette er et nytt virus. Difor leggjast eigenskaper til koronavirus i nær slekt til grunn for råda.

Inkubasjonstid (tida frå man er smitta til sjukdommen gir symptom) er i følgje WHO regna til å være 5-6 dagar, men den kan variere frå 0-14 dagar.

Det nye koronaviruset fører til luftvegsinfeksjon og kan gje alt frå milde symptom til meir alvorlig sjukdom. Symptoma liknar dei man kan sjå ved forkjøling og influensa. Feber og hoste er de vanlegaste symptoma på infeksjon. Enkelte har starta med sår hals og milde symptom, men de fleste vil få feber og hoste etterkvart. Nokon utviklar lungebetennelse med pustevanskar og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater [LØ1] på røntgen. Alvorlig lungesvikt og dødsfall hendar. Informasjon om risikofaktorar for alvorlig sjukdom er foreløpig avgrensa, men alvorlig sjukdom og dødsfall er oftast sett hos eldre og personer med underliggande sjukdomar.

Les meir på denne lenka    

Kva skjer viss du får påvist sjukdommen?
Personar som får påvist koronavirusinfeksjon vil bli isolert heime eller på sjukehus, avhengig av boforhold og sjukdommens alvorlegheitsgrad. Mange vil berre ha milde symptom, men isolering blir gjort for å redusere risikoen for å smitte andre. Du vil bli følgt opp av leiaren din, i samråd med smittevernlege i sjukehuset.

Kva med dei du bur saman med?
Så lenge du er frisk, kan dei som bur i same husstand leve som normalt. Dei er ikkje omfatta av karantene-tiltaka så lenge du er heime og symptomfri.

Les meir om heimekarantene i avsnittet Karantene og tilsette.

Håndtering av påvist smitte hos medarbeider i SAV
Slik smittesituasjonen utvikler seg i Norge er det stor mulighet for at eller flere medarbeidere i SAV vil få påvist smitte med koronaviruset i tiden som kommer. Det er derfor utarbeidet en sjekkliste for støtte til håndtering ved positivt svar på Covid-19. Det vil sikre forsvarlig og hensiktsmessig håndtering ved bekreftet positiv prøve hos en av våre medarbeidere. Blant tiltakene inngår varsling (til AD, HRO Direktør, sykehus og tillitsvalgte/vernetjeneste), karantenevurderinger for kolleger, smittesporing, nedvask mm. Retningslinjen ligger i SAVvy.
Fagforeningene sluttet seg til retningslinjen i samhandlngsmøte 24.03.2020.

Ta kontakt med lederen din dersom du lurer på noe. 

Råd til deg med luftvegsinfeksjon men som ikkje er testa
Sjå informasjon om smitte, mistanke om smitte og ofte stilte spørsmål (Helse Bergen)

Koronaeksponering  på jobb - mulig yrkesskade

All korona eksponering si jobbsammenheng skal registreres som uønsket HMS hendelse i Synergi, både tilfeller som medfører smitte og ikke. Dette håndteres i tråd med prosess og prosedyre for melding av HMS hendelse og registrering av yrkesskade.

Saken registreres i Synergi - bruk uønsket hendelse – HMS – 1.3.12 Korona. Personopplysninger registreres under "pasient- personopplysninger", og ikke i hendelsesforløpet. Leder besørger snarlig melding til NAV og forsikringsselskap. I HMS håndboken finner du egen veileder til hjelp, se kapittel om melding av avvik og personskade.  Sentrale tiltak er smittesporing, karantene og veiledning, herunder samtale med BHT.

Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen etter endring i Forskrift oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven og helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb dekkes etter forskriftsendring av yrkesskadeforsikringen.

Ta gjerne kontakt med HRO avdelingen for bistand.

 


Fann du det du leita etter?