Koronaviruset - Nyttig informasjon for tilsette

Takk til alle tilsette for å vere konstruktiv og fleksibel i handtering av Korona, slik at SAV kan oppretthalde leveransar og vi kan redusere risiko for smitte så langt det let seg gjere.

Adgangskontroll på sjukehuset - vis ID-kort

I tråd med nasjonale krav er det innført adgangskontroll i helseinstitusjonar. Tilsette i SAV følgjer lokale retningslinjer om adgangskontroll. Det gjeld og eventuelle krav om å vise ID kort med bilde når du oppheld deg på sjukehusområdet. Ta kontakt med leiaren din om du er i tvil.

Barn under 12 år på skole eller barnehage

Barnehagar og skuler som stenges grunna koronavirus-epidemien, skal likevel ha tilbod til barn av foreldre som mellom anna jobbar i helse- og omsorgstenesta (inkludert apotek).

Barnet må vere under 12 år og begge foreldra må jobbe i samfunnskritisk funksjon.

Alle våre tilsette viktige for å oppretthalde samfunnskritisk funksjon. Vi vil samstundes understreke at stenging av barnehagar og skuler er hjemla i lov om smittevern. Vi oppmodar difor våre tilsette til å prøve å finne alternative løysingar så langt det er mogeleg,

Bierverv

Utgangspunktet er at tilsette har rett til å ha bierverv i fritida. Denne retten er likevel avgrensa i lov, forskrifter samt arbeidsavtale og retningslinjer.

Forplikting hos biarbeidsgjevar kan til dømes bety at vi får utfordringar med å flytta på personell eller endre av arbeidsplanar. SAV vil vurdere tilbaketrekking av godkjente bierverv ut frå følgande vurdering:

 • ​Bierverv der du er spesielt utsatt for smitte
 • Behov for helsepersonell. SAV har som hovudarbeidsgivar behov for at helsepersonell med bierverv bruker sin kapasitet til å avhjelpe situasjonen i føretaket. 

Heimekontor og Skypemøte

Tilsette som kan jobbe frå heimekontor, bør ta heimekontor nå under Korona-situasjonen. Heimekontor er et veldig godt smittereduserande tiltak. Heimekontor og bestilling av utstyr og smartkort for fjernaksess gjerest av næraste leiar.

Heimekontor - første gangs bruk
Før du kan ta i bruk fjernaksess, må du logge inn på PCen frå jobben med smartkort og pin-kode. Dette er fordi PCen skal kjenne igjen smartkortet ditt når du er utanfor Helse Vest sitt nettverk.
Dette gjeld også om du får reinstallert /ny pc.

Guide til elektronisk møte i Skype

Vi gjer oppmerksam på at det er mogleg å laste ned appen Skype for business på mobiltelefonen slik at du kan gjennomføre møter via mobil. App lastes ned her.

 • Bruker: xxxx@ihelse.net
 • Passord: din kode som du bruker til å logge på jobb-pc.

Har du tekniske problem, ta kontakt med brukarstøtte hos Helse Vest IKT 55 97 65 40.

Ytelse/hastighet når man jobbar på heimekontor
Det er mange fleire enn normalt som nå jobbar på heimekontor. Helse Vest IKT jobbar med å auke kapasiteten slik at dette skal bli betre. Kapasiteten i eiga nettverk heime vil også verke inn på ytelsen.
Helse Vest IKT har sett at spesielt tidlig morgonen så er det mange som bruke løysinga, t.d. til morgonmøter. Dette kan føre til man opplever at video og/eller lyd er dårlig og faller ut av møta.
Det anbefalast derfor at dei som har moglegheit til det, gjennomfører Skype-møter seinare på dagen. Om mogleg også bare bruker lyd og ikkje video. Dette vil bidra til betre kapasitet og meir stabil løysing for alle.

 SMS varsling alle tilsette – Hugs å oppdatera MinGat

Helse Vest vil benytte SMS varsel via GAT ved viktrige me,dinger under pandemien. Fagforeningane og Vernetenesta støtter bruk av SMS-varsel under Koronaberedskap. Du kan lese meir om dialog med tilitsvalde og verneteneste under Korona på denne lenken. 

Det er viktig at alle tilsette står oppført med rett mobilnummer i MinGat sånn at du mottar viktig informasjon.

Karantene og nærkontakt 30.10.20

Oppfølging av nærkontakter, isolering og karantene er virkemidler for å hindre spredning av covid-19. Isolering og karantene gjennomføres på det stedet som egner seg best, fortrinnsvis i eget hjem. Når tiltakene iverksettes et annet sted enn i egen bolig, gjelder de samme prinsippene. Det er 2 typer karantene; innreisekarantene og smittekarantene.

INNREISEKARANTENE

Personer som ankommer Norge fra et område med karanteneplikt skal i karantene i 10 døgn.

Dette gjelder også dersom en person har mellomlandet i områder med karanteneplikt.

Kommer personen via et område uten karanteneplikt forkortes karantenetiden med den tiden som personen har oppholdt seg i det karantenefrie området.

Dersom landet eller området man har besøkt går fra "rødt" til "gult" oppheves karanteneplikten selv om man ikke har gjennomført hele karantenen på ti døgn.

 

Ankommende fra utlandet får mulighet til gratis test ved ankomst. Les mer om testsentra på denne lenken.  

 • Personer som kommer til Norge fra områder med karanteneplikt (fhi.no) for å utføre arbeid eller oppdrag, er ikke unntatt fra innreisekarantene i arbeidstiden i Hels eVEst, selv om de  har testet negativt for SARS-CoV-2 etter ankomst til Norge. 


  Ved positiv test skal personen i isolering og arbeids- eller oppdragsgiver skal varsle kommunen slik at smitteoppsporing kan iverksettes.

   

  Ditt ansvar som ansatt i SAV  

  Du må selv holde deg oppdatert på til enhver tid gjeldende karantenebestemmelser fra ulike land. Karantene etter fritidsreise som ikke kan håndteres som hjemmekontor tas som ferie, avspasering eller permisjon uten lønn. Vi legger til grunn at du følger nasjonale og regionale reiseråd. 

   

  SMITTEKARANTENE

  Personer som har hatt nærkontakt med en person som er bekreftet smittet av covid-19 skal i karantene i 10 døgn, dersom kontakten fant sted mindre enn 48 timer før den smittede fikk symptomer.

   

  • De som bor samen med nærkontakt
  • Helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr i sin kontakt med pasient, pårørende eller andre
  • Personer som ved godkjent metode (Antistoff prøvesvar gir ikke per i dag fritak fra karantene) kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19 

  Nærkontakt

  Fra 13.08.20 skal alle nærkontakter i karantene, og det skilles ikke lenger på type nærkontakt. Med nærkontakt menes:

  • kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter
  • direkte fysisk kontakt
  • direkte kontakt med sekreter fra andre personer
  Les mer om nærkontakt på denne lenken (fhi.no)   

   

  Gjennomføring av smitte-eller innreisekarantene 

  Personer som er i smitte- eller innreisekarantene, skal oppholde seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted, og kan kun oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet hvis de kan unngå nærkontakt med andre som de ikke bor sammen med.

   

  I karantenetiden kan personen ikke:

  • være på jobb, skole eller barnehage
  • bruke offentlig transport 

  I karantenetiden gjelder også følgende:

  • Unngå offentlige steder og steder der du ikke kan holde 1 meter avstand

  • Du kan gjøre helt nødvendige ærend (matbutikk, apotek)
  • De du bor sammen med er ikke i karantene
  • Barn du bor sammen med kan omgås som normelt, hold avstand til voksne
  • Ikke ha eller gå i besøk
  • Hvis du får symptom på luftveisinfeksjon skal du isolere deg og testes.
   • Ved negativ test skal du fortsatt være i karantene i den resterende tiden.
   • Ved positiv test skal du over i isolasjon
  • De som er i innreisekarantene og ikke er bosatt i Norge, skal kunne dokumentere at de har ett egnet oppholdssted hvor de kan oppholde seg i hele karantenetiden eller frem til tidspunkt for utreise.
  •  

  Beslutning om karantene - logg

  I SAV er det nivå 2 leder som foretar beslutning om karantene. Kontakt alltid lederen din etter reise og dersom du er nærkontakt. Karantenevurderinger skal loggføres.

  For meir informasjon frå FHI, les følgjande lenkar:

  Munnbind

  Følr til enhver tid gjeldende anbefalinger for bruk av munnbind nasjonalt eller lokalt.

  ​– Munnbind er et supplement for å beskytte hverandre når smittesituasjonen er alvorlig og metersregelen er vanskelig å overholde.  

  - Det ligger i kortene at det kan komme nye lokalt baserte anbefalinger på senere tidspunkt, basert på endringer i den lokale smittesituasjonen, sier adm.direktør Jon Bolstad.

  Les merom FHI sine anbefalinger om munnbind på denne lenken.

  Opplæringstilbod for tilsette

  SAV tilbyr ulike opplæringstiltak innan SHE og PRO-områda. Ha dialog med leder om kva opplæringstilbod som er relevant for deg.

  Sjå oversikt over digitale kurs du som tilsett kan gjennomføre heimafrå i Læringsportalen, uavhengig av om du har jobb-pc eller ikkje.

  Logg på Kompetanseportalen hjemmefra!
  ​Nå kan du logge på Kompetanseportalen hjemmefra med din egen PC.

  ​Når du logger på Kompetanseportalen hjemmefra kan du gjennomføre sjekklister og kurs som vanlig. Det er ikke mulig å åpne dokumenter eller linker til sider på SAVvisa, Dokumentsenteret eller SAvvy når du jobber fra egen PC.

  Slik logger du deg på Kompetanseportalen hjemmefra:

  • Bruk linken: https://hv.dossier.no/profile/app/#/login/1/nb-NO
  • Velg glemt passord
  • Skriv inn mobilnummer
  • Nytt engangspassord kommer på SMS og er gyldig i 15 minutter
  • Tast inn engangspassord og du får beskjed om å opprette nytt passord
  • Opprett passord og bekreft dette
  • Nå kan du bruke lenken med ditt brukernavn og valgt passord til pålogging

  Du kan også laste ned app'en Dossier Helse fra Appstore/GooglePlay. I app kan du ikke gjennomføre kurs eller åpne dokumenter.

  • Gå til Appstore/GooglePlay på din telefon
  • Last ned Dossier Helse
  • Når du logger inn i app for første gang må du opprette passord som sendes til din SAV e-post

  Se brukerveiledning i personalhåndboken Kompetanseportalen. Dersom du har problemer med å logge på, kontakt Helse Vest IKT

  HVIKT tjeneste.png

  glemt passord IKT.jpg

  Avlønning pensjonister under korona

  Regjeringen legger til rette for at pensjonert personell i offentlig helsetjeneste enklere kan gå tilbake i jobb i helsevesenet uten å tape pensjon. Dette gjelder både beordring og frivillig arbeid i offentlig helsetjeneste i forbindelse med koronavirus.

  Apotek er ikke definert som offentlig helsetjeneste og dette gjelder ikke POA pensjonister. Saken følges opp videre.

  Les mer om forskriftsendringen på regjeringen.no

  Stortinget har vedtatt endring av kombinasjon av alderspensjon og arbeidsinntekt for den samme gruppen. Lovforslaget fra og med 20. mars til 1. november 2020.

  Testkriterier og prøvetaking av tilsette i SAV

  Tilsette i SAV er helsepersonell og omfatta av dei til ei kvar tid gjeldande test-prioritering av denne gruppa.
  SAV tilsette kan få test utført på legevakt. I noen tilfelle kan sjukehuset tilby test, dette vil leiaren din avklare. Informer leder umiddelbart om du lurer på om du skal bli testa for Korona.

  • Følgende bør testes:  

   1. Alle med akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19
   2. Alle i ungdomsskolealder eller eldre som har vært utsatt for smitte med covid-19, enten som nærkontakt eller etter reise i land eller region med høy forekomst de siste 10 dagene*
   3. Andre grupper etter vurdering av lege. 
   4. Alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, bør få anledning til å teste seg. 
   5. Utenlandske reisende må fremvise attest på negativ covid-19-test når de kommer til Norge. Testen må være tatt under 72 timer før innreisen. Dersom personen ikke kan fremvise negativ test, kan vedkommende bli nektet innreise.
   6. I følge Helse Vest regler skal det framvises negativ test, tatt etter hjemkomst til Norge fra gult land før du kan komme på jobb.

   *Barn har en mindre rolle i smittespredning av Covid-19 enn voksne, og testing av barn i barneskole- og barnehagealder uten symptomer vil derfor være av mindre betydning. Test kan likevel gjennomføres etter ønske og i samråd med foreldre/foresatte

   Ved test av personer som ikke har symptomer og ikke er smitteeksponerte (gruppe 3 og 4 over), bør positiv test bekreftes av ny test.


  Les meir om kriterier for testing på denne lenken.

  Reiseråd og hjemkomst

  Reiseforbudet for helsepersonell vart oppheva 07.05.20. Regjeringa frarådar framleis å reise til utlandet. Vi oppmodar våre tilsette til å følge nasjonale reiseråd, og til å kontakte forsikringselskap før eventuell reise.

  SAV handhevar dei til einkvar tid gjeldande krarantenereglanr. Karantene som følge av privat reise vert handtert som ferie, avspasering eller permisjon utan løn. Om du er på reise og ikkje kjem deg heim som følge av stans i transport, har SAV ikkje løne plikt.

  Sjå Folkehelseinstituttet sine reiseråd

  Helse Vest policy reiser og hjemkomst

  Refusjon reiseutgifter fra HELFO

  12. mars ble det forbudt for helsepersonell som driver pasientbehandling å dra til utlandet. Formålet var å hindre at pasienter smittes av koronaviruset. Det ble da varslet at helsepersonell vil få dekket tap og utgifter som ikke dekkes av private forsikringsselskaper.

  Nå er det fastsatt regler for hvilke utgifter som dekkes og hvor kravet skal sendes.

  Hvilke utgifter dekkes?

  Helsepersonell som er omfattet av forbudet, har rett til å få dekket utgifter til transport, hotell eller leie av annet oppholdssted. Helsepersonellets ektefelle, partner, samboer og barn vil også få dekket disse utgiftene. Andre typer utgifter dekkes ikke.

  Retten til å få dekket utgiftene gjelder kun utenlandsreiser som ikke kan gjennomføres fra 12. mars 2020 og frem til forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Retten gjelder bare reiser som er bestilt før 12. mars 2020. Forbudet gjelder ikke reiser i Norge. Utgifter til reiser innenlands dekkes derfor ikke.

  Hva med privat forsikring?

  Helsepersonellet skal med rimelige tiltak forsøke å begrense sitt eget tap. Helsepersonell som krever å få dekket utgifter skal fremlegge dokumentasjon på avslag fra privat forsikringsselskap. Alle utgifter som dekkes av privat forsikringsselskap avkortes i utbetalingen.

  Hvem skal kravet sendes til?

  Helsepersonell som er ansatt i offentlig virksomhet, skal rette krav til arbeidsgiver. Helsepersonell som er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i privat virksomhet, skal rette krav om dekning etter til HELFO. Offentlig virksomhet som dekker krav til ansatte arbeidstakere, sender regning til HELFO som yter refusjon for utgiftene til virksomheten.

  Krav må fremsettes før 1. desember 2020.

  Les forskriften


  Større samlingar, møter og konferansar

  SAV deltar ikkje på, eller arrangerer, større møter, konferansar eller liknande under koronasituasjonen. Vi deltar heller ikkje i aktivitet i utlandet. 

  Eigenmelding i forbindelse med korona

  Alle som må være borte frå arbeid på grunn av koronasmitte, eller mistanke om slik sjukdom, har rett til sjukepengar.

  EGENMELDING VED SYKT BARN - endring fra 1. juli 2020

  ​Kvotene med omsorgspenger ble nullstilt for alle foreldre rett før sommeren. Foreldre har en ny helårskvote til disposisjon fra 1. juli til 31. desember.

  https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/endring-i-antall-omsorgsdager-fra-1.juli-2020

  Rett til omsorgspenger hvis skolen eller barnehagen må stenge i forbindelse med Covid-19 pandemien - Endring trådte i kraft 15. september 2020, og gjelder ut året.

  Fra uke 38 har barnefamilier rett på flere «sykt barn»-dager, dersom disse er brukt opp og skolen eller barnehagen stenger utover høsten.

  Det kreves dokumentasjon fra Barnehagestyrer/Rektor. Denne rettigheten gjelder for barn i barnehage og på skole til og med det året barnet fyller 12 år.

  Koronavirus og bruk av omsorgsdager

  Samhandling med tillitsvalde og verneteneste

  Vi samhandler jevnlig med fagforeninger og vernetjeneste under Korona. Her diskuteres ulike tema, for eksempel kontinuitetsplanlegging, forsyning, smittevern-tiltak mm. Apotekere besørger jevnlig dialog med Plasstillitsvalgte og verneombud, med særlig fokus på generelle prinsipp for organisering av arbeidshverdagen. Referat fra møter med HTV/FHVO ligger på SAVisa. Lokale referat ligger på F. Ta kontakt med HRO Direktør, Apoteker eller din tillitsvalgt/verneombud dersom du lurer på noe.

  Spekter og Hovedsammenslutningene har

  • forhandlet avtale om utvidet adgang til bruk av overtid udner Korona, Du finner avtalene i Personalhåndboken (under Overenskomster) eller på denne lenken.
  • forhandlet avtale om varslingstider endring arbeidsplan og kompensasjon for håndtering av Korona. Du finner avtalene i Personalhåndboken (under Overenskomster)  deller på denne lenken.

  Partene i SAV er ihht samhandlingsmøte 24.03.20 enige om at man inntil vidare ikke gjer endringer i GAT som følge av endra arbeidsmønster. Unntak er overtid og meirtid og deltidstilsette som grunna Korona får auka stillingsprosent. 

  Smittevern og organisering av arbeidskvardagen

  På jobb og redd for å bli smitta? Korona-viruset er midt i blant oss. Mange er urolige for smitte, også på jobb. Korleis beskyttar vi oss? Kva utstyr skal vi bruke kvar, når og kvifor?

  Det er innført en rekke tiltak for å redusere smitte og å sikre drift

  Bemanninga er delt opp i arbeidslag, tilpassa det enkelte apotek. Det kan være bruk av heimekontor der det er mogleg,at man jobbar ulike dagar/på ulike tider, eller i ulike rom. Vi har dialog med sjukehusa for å kunne disponere eigne rom t.d. til lunsjavvikling for deler av personalet. Vi jobbar også med smittereduserande tiltak i garderobar. 

  Vi har også en rekke smittereduserande tiltak i Publikum, t.d. inn- og utspriting av kundar, maks tal på kundar inne samtidig, ingen sjølvplukk i sjølvvalet, og montering av pleksiglas.

  Tilsette med symptom på korona skal i karantene som førebyggjande tiltak. Les meir under karantene og tilsette.

  Tiltaka er diskutert samhandlingsmøter med tillitsvalde og verneombud. Les meir her.

  Takk til alle tilsette for konstruktiv haldning til handtering av Korona, slik at SAV kan oppretthalde leveransar.

  Les: En trygg arbeidshverdag - En hilsen fra sykehusapoteker i Bergen
    
  Generelle råd for å redusere risiko for smitte
  Du kan også gjøre mye sjølve for å redusere risiko for smitte. Det gjelder både hygienetiltak og sosial omgang. Sosial distansering er en måte å redusera og forsinke utbrot av korona. Råda gjeld for befolkninga generelt, de som er i heimekarantene og de sjuke som skal være i isolering. FHI kom med presisering om sosial distansering 16.03.20 og 29.03.20. Les meir om dette her.      

  Her kan du lese om SAV sin handtering av påvist smitte hos medarbeidar

  Les FHI råd om smitteførebygging på denne lenken

  Gravide og korona
  Det er foreløpig lite som tyder på at gravide er særlig utsatt for alvorlig koronavirussykdom. 

  Risikogrupper og korona
  De fleste som blir smittet av koronavirus vil trolig få milde luftveissymptomer som vil gå over av seg selv, mens noen vil få alvorligere sykdom med blant annet lungebetennelse og pustebesvær. Det er sannsynlig at økt risiko forårsakes av alder, grunnsykdom eller en kombinasjon av begge. Hos yngre personer er med velregulerte grunnsykdommer antas det at risikoen er begrenset.  Les mer om risikogrupper på denne lenken.

  SAV følger anbefalingene til FHI
  SAV vil så langt det er mulig skjerme medarbeidere som tilhører risikogruppene samt gravide mot eksponering for covid-19 smitte, dvs. arbeide med pasienter med bekreftet eller mistenkt smitte. Arbeidsoppgaver i selvvalg i PUB er del av oppgaver som risikovurderes.

  God dialog med leder er viktig, både for smittereduserende tiltak og gjennom jevnlig debrief.
  Be gjerne om råd fra BHT eller HRO avdeling.

  Leder kan bestille samtalebistand fra BHT.

  Du kan også ringe  støttetelefon for tilsette i Helse Bergen, denne er tilgjengelig for oss i SAV gjennom avtale med BHT.

  Telefonnummeret er 55972938.
  Åpningstid: Hverdager kl: 09-14.
  Telefonen bemannes primært av psykologer, eventuelt kan du komme i kontakt med leger/prester.

  Trygg arbeidshverdag i SAV
  SAV har prioritert å iverksette flere forebyggende tiltak. Du finner dem på plakater i apoteket. 

  Les om smittevern og organisering av hverdagen

  Les mer om risikogrupper på FHI
  Les mer om gravide på FHI
  Helse Bergen - På jobb og redd for å bli smittet?

  Om smitte

  Har du vært i nærkontakt med personar som har fått påvist covid-19 sjukdom?
  For å hindre vidare smittespreiing og avgrensa utbrotet av covid-19 i Norge blir det gjort ei kartlegging av personar (smitteporing) som har vore i kontakt med ein person med bekrefta koronavirussjukdom. Folkehelseinstituttet anbefaler at nærkontaktar reduserer sosial kontakt (heimekarantene).

  Korleis kan du bli smitta med koronavirus?

  Smittemåten er hovudsakeleg dråpe- og kontaktsmitte som for andre koronavirus, men det er og påvist viruset i avføring (feces). Kunnskap om smittevei er likevel avgrensa sidan dette er et nytt virus. Difor leggjast eigenskaper til koronavirus i nær slekt til grunn for råda.

  Inkubasjonstid (tida frå man er smitta til sjukdommen gir symptom) er i følgje WHO regna til å være 5-6 dagar, men den kan variere frå 0-14 dagar.

  Det nye koronaviruset fører til luftvegsinfeksjon og kan gje alt frå milde symptom til meir alvorlig sjukdom. Symptoma liknar dei man kan sjå ved forkjøling og influensa. Feber og hoste er de vanlegaste symptoma på infeksjon. Enkelte har starta med sår hals og milde symptom, men de fleste vil få feber og hoste etterkvart. Nokon utviklar lungebetennelse med pustevanskar og/eller hoste, eventuelt med lungeinfiltrater [LØ1] på røntgen. Alvorlig lungesvikt og dødsfall hendar. Informasjon om risikofaktorar for alvorlig sjukdom er foreløpig avgrensa, men alvorlig sjukdom og dødsfall er oftast sett hos eldre og personer med underliggande sjukdomar.

  Les meir på denne lenka    

  Kva skjer viss du får påvist sjukdommen?
  Personar som får påvist koronavirusinfeksjon vil bli isolert heime eller på sjukehus, avhengig av boforhold og sjukdommens alvorlegheitsgrad. Mange vil berre ha milde symptom, men isolering blir gjort for å redusere risikoen for å smitte andre. Du vil bli følgt opp av leiaren din, i samråd med smittevernlege i sjukehuset.

    

  Les meir om heimekarantene i avsnittet Karantene og tilsette.

  Håndtering av påvist smitte hos medarbeider i SAV
  Slik smittesituasjonen utvikler seg i Norge er det stor mulighet for at eller flere medarbeidere i SAV vil få påvist smitte med koronaviruset i tiden som kommer. Det er derfor utarbeidet en sjekkliste for støtte til håndtering ved positivt svar på Covid-19. Det vil sikre forsvarlig og hensiktsmessig håndtering ved bekreftet positiv prøve hos en av våre medarbeidere. Blant tiltakene inngår varsling (til AD, HRO Direktør, sykehus og tillitsvalgte/vernetjeneste), karantenevurderinger for kolleger, smittesporing, nedvask mm. Retningslinjen ligger i SAVvy.
  Fagforeningene sluttet seg til retningslinjen i samhandlngsmøte 24.03.2020.

  Ta kontakt med lederen din dersom du lurer på noe. 

  Regler for hjemmeisolering per 30.10.20

   Hold deg hjemme
    • Ikke ta offentlig transport

    • De du bor med er i karantene

    • Hold helt avstand til de du bor med
    • Når du er nærmere andre husstandsmedlemmer enn 2 meter, er det anbefalt at du benytter munnbind dersom helsetilstanden tillater det. 
    • Alternativt er det anbefalt at husstandsmedlemmene benytter munnbind når de er nærmere den syke enn 2 meter
    • De du bor sammen med, må også være nøye med håndhygienen
     • Det er særlig viktig at de du bor sammen med vasker eller desinfiserer hendene når de forlater rommet der du (som er hjemmeisolert) oppholder deg, og etter kontakt med deg eller utstyr du har brukt, og særlig før de forlater huset. 

    • Om mulig bruk eget rom og bad, og baderomsartikler, feks håndkle

    • Vask overflater hyppig
    • særlig overflater slik som baderomservant, toalett, dørhåndtak og kjøkkenbenk. Vanlige rengjøringsmidler kan benyttes. 
    • Brukte tekstiler og sengetøy legges rett i vaskemaskin og vaskes på minimum 60 grader
    • Få hjelp til å handle
    • Avtal oppfølging av helsetilstand med lege
    • Legen vurderer hvor lenge du må være isolert. Se opphevelse av isolasjon 

    • Les mer om avstand, karantene og isolering på denne lenken.

    Råd til deg med luftvegsinfeksjon men som ikkje er testa
    Sjå informasjon om smitte, mistanke om smitte og ofte stilte spørsmål (Helse Bergen)

    Koronaeksponering  på jobb - mulig yrkesskade

    All korona eksponering si jobbsammenheng skal registreres som uønsket HMS hendelse i Synergi, både tilfeller som medfører smitte og ikke. Dette håndteres i tråd med prosess og prosedyre for melding av HMS hendelse og registrering av yrkesskade.

    Saken registreres i Synergi - bruk uønsket hendelse – HMS – 1.3.12 Korona. Personopplysninger registreres under "pasient- personopplysninger", og ikke i hendelsesforløpet. Leder besørger snarlig melding til NAV og forsikringsselskap. I HMS håndboken finner du egen veileder til hjelp, se kapittel om melding av avvik og personskade.  Sentrale tiltak er smittesporing, karantene og veiledning, herunder samtale med BHT.

    Koronasmitte og covid-19 var tidligere ikke omfattet av listen over de sykdommer som kunne godkjennes som yrkessykdom og gi rett til yrkesskadeerstatning. Nå er sykdommen etter endring i Forskrift oppført på listen. De nye reglene vil også gjelde for yrkesskadeforsikringsloven og helsepersonell som smittes av koronaviruset på jobb dekkes etter forskriftsendring av yrkesskadeforsikringen.

    Ta gjerne kontakt med HRO avdelingen for bistand.

     


    Fann du det du leita etter?