Gi råd og forvalte legemiddelinformasjon

gi råd

Antibiotikastyring

Delta i enhetens oppfølging av antibiotikabruk, f.eks ved:
  • Hente ut antibiotikastatistikk
  • Audit av antibiotikabruk
  • Antibiotikavisitt (se D.1)
  • Delta i antibiotikateam

Hensikt: Bidra til ansvarlig antibiotikabruk i enhet

Finansiering: Årsverk

Avdelingsfarmasi

Tjeneste til kliniske avdelinger der farmasøyt er tilgjengelig ved en enhet i HF-et i en avtalt stillingsstørrelse. Oppgavene er sammensatt av enkelttjenester prioritert av ledelsen på HF- og/eller enhetsnivå i årsplan for avdelingsfarmasi. Aktuelle tjenester er beskrevet hovedsakelig under "Delta i pasientforløp", "Gi råd og forvalte legemiddelinformasjon", eventuelt i kombinasjon med tjenester under "Forsyning av legemidler og apotekvarer. "

Hensikt:
Bistå sykehusenheten med prioriterte tiltak relatert til legemiddelhåndtering og - bruk. Farmasøyten kan benyttes aktivt gjennom pasientforløpet både ved akutte problemstillinger og ved gjennomføring av planlagte, forebyggende tiltak for å redusere uønskede hendelser og forhindre legemiddelrelaterte skader.

Finansiering:
Årsverk


Tjenestekode: D.1

Bidra til optimalt sortiment og volum i kundens lager av legemidler og apotekvarer

Utarbeiding/vedlikehold av liste over - og volum av legemidler som bør inngå i sortimenten på enhetens medisinrom. Listen (basislisten) må godkjennes av enhetens ansvarlige lege. 

Hensikt: 
Sikre effektive rammer for kundens bestilling og lagerhold av legemidler og apotekvarer, slik at pasientbehandling kan gjennomføres som planlagt.

Finansiering:
Følger vareleveranse (basisliste)
Årsverk (oppgaver utført av farmasøyt i aktuell enhet)

Tjenestekode: B.1

Delta i utvalg/komitèer/prosjekter

Deltakelse i utvalg, komiteer og prosjekter lokalt, regionalt og nasjonalt relatert til håndtering og bruk av legemidler.

Hensikt: 
Bidra med farmasøytisk kompetanse slik at prosesser, utredninger, beslutninger og resultat blir optimale for oppdragsgiver.

Finansiering:
Årsverk/timer

Tjenestekode: D.5

Farmasøytisk informasjon og rådgivning

Muntlig eller skriftlig farmasøytisk informasjon og rådgivning. Kan være spørsmål relatert til vareleveranse eller spørsmål fra pasient/kunde eller helsepersonell. 

Hensikt: 
Sikre pasient og helsepersonell tilgang til standardisert, kvalitetssikret informasjon og rådgivning som kan bidra til sikker legemiddelbehandling og håndtering av legemidler .

Finansiering:
Vareleveranse/resept: Følger vareleveranse
Øvrig rådgivning i sykehus/kommunehelsetjeneste: Årsverk/timer

Tjenestekode: D.2

Forvaltning av kunnskaps- og beslutningsstøtte (e-kurve/e-resept mm)

Utarbeide/vedlikeholde kunnskaps- og beslutningsstøtte i elektronisk kurve, e-resept og andre aktuelle journal- og støttesystem. Eks: blandetabeller, maler/templater, informasjon om knusing/deling av tabletter osv

Hensikt:
Sikre tilgang til oppdatert kunnskaps- og beslutningsstøtte om legemidler i aktuelle systemer i Helse Vest. 

Finansiering:
Årsverk

Tjenestekode: B.10

Forvaltning av regionale varekataloger 

Utarbeide/vedlikeholde/berike regionale varekataloger for legemidler. Varekatalogene benyttes i e-kurve, journal- og logistikkløsninger.

Hensikt: 
Sikre tilgang til oppdatert informasjon om legemidler som kan bestilles/ordineres/istandgjøres i regionen. 

Finansiering:
Årsverk

Tjenestekode: B.9


Legemiddelrevisjon (internrevisjon)

Deltakelse som revisjonsleder eller fagrevisor ved gjennomføring av interne revisjoner relatert til håndtering og bruk av legemidler på ulike nivå i sykehus eller kommunehelsetjeneste.

Hensikt:
Bidra til at legemiddehåndteringen i enheten skjer i samsvar med myndighetskrav (for eksempel Forskrift om Legemiddelhåndtering) og interne standarder (for eksempel standard beskrevet i Kvalitetssystem).

Finansiering:

Årsverk/timer

Tjenestekode: D.3

Legemiddeløkonomisk rådgivning (gevinstrealisering)

Gi råd og veiledning om enhets legemiddelbruk basert på tilgjengelig statistikk:
- salgsstatistikk fra apotek
- liggedøgn 
- forbruksstatistikk fra elektronisk kurve (når tilgjengelig)

Hensikt:
Bidra til at enheten kan tilby kostnadseffektiv behandling med lavest mulige legemiddelkostnader. 

Finansiering:
Årsverk/timer

Tjenestekode: A.9/D.6

Oppfølging av uønskede legemiddelhendelser

Gjennomgang av registrerte avviksmeldinger for legemiddelområdet, skaffe oversikt over utfordringsbildet og i samarbeid med aktuell enhet foreslå og følge opp tiltak for å lukke avvik og forbedre legemiddelhåndteringen.

Hensikt:
Bidra til kontinuerlig forbedring på legemiddelområdet.

Finansiering:

Årsverk/timer

Risikovurdering på legemiddelområdet

Utføre risikovurdering på legemiddelområdet i samarbeid med enheten for å sikre at man identifiserer risikoområder hvor man bør sette inn tiltak for hindre uønskede hendelser. 

Hensikt:
Bidra til kontinuerlig forbedring ved at man prioriterer å jobbe med de områdene hvor det er størst risiko i legemiddelhåndtering. 

Finansiering:
Årsverk/timer

Tilrettelegge for effektivt og økonomisk gunstig innkjøp av legemidler og apotekvarer (LIS-arbeid)

Delta i planlegging og gjennomføring for å etablere innkjøpsavtaler for legemidler og utstyr som helseforetakene har finansieringsansvar for (eks LIS-avtaler/H-preparat) . Samarbeide med Sykehusinnkjøp, Divisjon Legemidler og ressurser fra helseforetakene for å optimalisere innkjøpsavtaleporteføljen.

Hensikt:
Legge til rette for inngåelse og implementering av hensiktsmessige, regionale avtaler for innkjøp av legemidler og apotekvarer.

Finansiering:

Årsverk

Tjenestekode: B.5

Tilsyn av legemiddellagre

Tilsyn av legemiddellagre/medisinrom hvor farmasøyt gjennomgår lager for å se om lageret er lagt opp på en hensiktsmessig måte for å sikre god kvalitet med tanke på bestilling, mottak, oppbevaring, istandgjøring og utdeling av legemidler. 

Hensikt:
Bidra til sikker legemiddelhåndtering på legemiddellagre/medisinrom i sykehus og kommunehelsetjenesten. 

Finansiering:
Årsverk/timer

Tjenestekode: B.12

Undervisning

Planlegging, utarbeiding og gjennomføring av legemiddelrelatert undervisning for studenter, helsepersonell, pasienter eller andre med behov for legemiddelrelatert undervisning. 

Hensikt:
Bidra til økt kunnskap for om legemidler, legemiddelbehandling og -håndtering.

Finansiering:
Årsverk/timer

Tjenestekode: D.7

Utarbeide retningslinjer for legemiddelhåndtering

Farmasøyt bidrar til å utarbeide/vedlikeholde retningslinjer for legemiddelhåndtering for det (n) aktuelle foretaket/avdelingen/enheten/kommunen/tjenesten. 

Hensikt:
Sikre gode rutiner for legemiddelhåndtering som er i tråd med lovverk, forskrifter og beste praksis. 

Finansiering:
Årsverk/timer

Utforming og innredning av medisinrom

Farmasøyt og eventuelt apotektekniker bidrar til prosessen med utforming og innredning av medisinrom. Dette kan være aktuelt ved utforming av nye medisinrom, men også gjelde praktisk flytting/sammenslåing av medisinrom. 

Hensikt: 
Sikre god utforming og praktiske løsninger på medisinrom, slik at det blir et godt arbeidsmiljø, lett å finne frem og at det legges til rette for god legemiddelhåndtering. 

Finansiering:
Årsverk/timer

Tjenestekode: B.11

Fann du det du leita etter?