Nasjonalt beredskapslager for legemiddel

Bakgrunn

Regjeringa vedtok våren 2020 å opprette to nivå av lagring av kritisk viktige legemiddel i Noreg. Sjukehusapoteka Vest skal leie arbeidet med å få nivå 2 av lagringa på plass.

Lageret vil styrke den samla helseberedskapen og kome pasientar med behov for medisinsk behandling til gode om det oppstår mangel på legemiddel. Det skal bestå av eit utval legemiddel tilsvarande seks månader normalt forbruk i sjukehusa. I tillegg skal lageret ha legemiddel til primærhelsetenesta som strekk seg utover dei på nivå 1.

Ei problemstilling med fornya aktualitet

Legemiddelmangel er ikkje eit nytt problem. Tvert om, og det har blitt større dei siste åra. Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) framheva i sin risikoanalyse nettopp frå 2018 legemiddelmangel som ei av dei største utfordringane i helsesektoren. Talet på meldingar om leveringssvikt av legemiddel har blitt større dei siste åra. I 2019 var det til dømes registrert over 1200 mangelmeldingar hos Legemiddelverket (når legemiddelleverandør sjølv melder frå at dei ikkje kan levere eit legemiddel).

I ytste konsekvens kan stopp i forsyning av og mangel på viktige legemiddel få store konsekvensar for liv og helse til enkeltmenneske. I eit større bilde handlar det om å styrke den samla norske helseberedskapen generelt og legemiddelberedskapen i den spesielt.

I mars 2020 kom korona-viruset og pandemien, som gav problemstillinga fornya aktualitet. På eit tidspunkt frykta ein for at heile den internasjonale legemiddelforsyninga skulle kollapse. Ein betydeleg del av legemidla på verdsmarknaden har sitt opphav i Kina og India.

Noreg er også sårbare i den meining at vi har liten eigenproduksjon av legemiddel og at vi sett utanfrå utgjer ein relativt liten marknad for dei internasjonale leverandørane.

Regjeringa vedtok på bakgrunn av dette våren 2020 å opprette to nivå av beredskapslagring av kritisk viktige legemiddel i Noreg.

Arbeid delt i to

Helse Vest RHF fekk på vegner av dei regionale helseføretaka ansvar for nivå 2. Det inkluderer eigarskap, innkjøp og å halde lageret med legemiddel, pluss innkjøp av råvarer til produksjon av kritiske legemiddel i Noreg. Helse Vest RHF gav Sjukehusapoteka Vest oppdraget med å leie prosjektarbeidet for å få lageret på nivå 2 på plass.

Arbeidet er enkelt sagt delt i to. Første del (forprosjektet) skildra kva som må gjerast for å få lageret på plass og kven som gjer kva. Forprosjektet vart avslutta i mai 2020, og andre del (hovudprosjektet) starta opp. I hovudprosjektet gjer ein det som er beskrive i forprosjektet.

Legemiddelverket, Sjukehusinnkjøp, dei tre andre sjukehusapotekføretaka og Helsedirektoratet er viktige samarbeidspartnarar i begge fasane.

Fakta


 


 


 


 

Framdrift

Arbeidet med prosjektet er delt i fasar. Før det vart det gjennomført eit forprosjekt. Når projektet er ferdig, er planen at lageret går over i normal drift.

 1. Fase 1:

  Etablere og lage planar for innkjøp av legemiddel.

 2. Fase 2:

  Bygge opp lageret.

 3. Fase 3:

  Utforme løysing for forvaltning og drift.

 4. Fase 4:

  Avslutte prosjekt. Normal drift.


 

Organisering

Prosjektet spelar på ressursar og medarbeidar frå dei fire sjukehusapotekføretaka i Noreg, Sykehusinnkjøp HF, helseføretak og forvalting. Helsedirektoratet, KS og tillitsvalde er representert i prosjektet si styringsgruppe.

Prosjektet er organisert i tre delprosjekt:

Kontrakt og innkjøp

Hovudoppgåve: lage avtalar med grossistar og legemiddelprodusentar

Økonomi og rapportering

Hovedoppgåve: lage strukturar for rapportering og økonomiske transaksjonar i forbindelse med lageroppbygging

Innhald og forvalting av lager

Hovudoppgåve: sørge for at det ligg føre kvalitetssikra listar over legemiddel som skal lagrast

Innhald på lista

Ei spesialistgruppe, med legar og farmasøytar frå dei regionale helseføretaka, kommunehelsetenesta, Statens legemiddelverk, Sykehusinnkjøp og Mangelsenteret, gir råd om kva medikament som skal vera på lageret. Gruppa nyttar fleire kriterium når dei vurderer kva som skal vera med på lista. Dei vurderer mellom anna konsekvensar for pasientgrupper og samfunnet om det skulle oppstå mangel, og kor stor risikoen for mangel er og kva medikamenta kostar. ​

Lista er ikkje endeleg og kan endre seg, sidan prosjektet framleis er under utvikling.

Kontakt

Christer Bakke Frantzen
996 42 588
Fagdirektør, Sjukehusapoteka Vest HF 

 

Fann du det du leita etter?