Forsking

Sjukehusapoteka Vest skal bidra til forsking og utvikling innan legemiddelbruk og legemiddelforsyning både i eige føretak og i samarbeid med sjukehusføretaka.

​​​​​​​​Sjukehusapoteka Vest støttar opp om forskings- og utviklingsaktivitet på ulike område. Føretaket har avtale med forskingsmiljø knytt til utvikling av nye legemiddelformer og innafor pasienttryggleik.

Forskings- og utviklingsarbeid i føretaket vert utført av tilsette, masterstudentar frå farmasøytutdanningane og stipendiatar. Våre prosjekt er utvikla og vert drive i samarbeid med eksterne samarbeidspartar som til dømes universitet og sjukehusforetaka.

Kontakt

For meir informasjon, kontakt Christer Bakke Frantzen, fagdirektør i Sjukehusapoteks Vest: christer.bakke.frantzen@sav.no / 996 42 588.

Artiklar om forsking

  • Medisinstart

    «Medisinstart» er ei ny teneste i apotek som tek sikte på å sikre riktig bruk av legemiddel. «Medisinstart» er i første runde ein klinisk studie som skal gjennomførast frå oktober 2014 til sommaren 2015. Målet er ei permanent ordning finans...

  • Kan vi påvirke forskriving av antibiotika?

    Ein studie som sjår på antibiotikabruk, konsekvensar av dette og korleis en kan brese resistensutviklinga.