Forsking

Sjukehusapoteka Vest skal bidra til forsking og utvikling innan legemiddelbruk og legemiddelforsyning både i eige føretak og i samarbeid med sjukehusføretaka.

​​​​​​​​Sjukehusapoteka Vest støttar opp om forskings- og utviklingsaktivitet på ulike område. Føretaket har avtale med forskingsmiljø knytt til utvikling av nye legemiddelformer og innafor pasienttryggleik.

Forskings- og utviklingsarbeid i føretaket vert utført av tilsette, masterstudentar frå farmasøytutdanningane og stipendiatar. Våre prosjekt er utvikla og vert drive i samarbeid med eksterne samarbeidspartar som til dømes universitet og sjukehusforetaka.

Kontakt

For meir informasjon, kontakt Christer Bakke Frantzen, fagdirektør i Sjukehusapoteks Vest: christer.bakke.frantzen@sav.no / 996 42 588.

Artiklar om forsking

  • Medisinstart

    «Medisinstart» er ei ny teneste i apotek som tek sikte på å sikre riktig bruk av legemiddel. «Medisinstart» er i første runde ein klinisk studie som skal gjennomførast frå oktober 2014 til sommaren 2015. Målet er ei permanent ordning finans...

  • Kan vi påvirke forskriving av antibiotika?

    Ein studie som sjår på antibiotikabruk, konsekvensar av dette og korleis en kan brese resistensutviklinga.

  • Lavkostnadstiltak sikrer rett behandling for osteoporosepasienter

    Norge er på verdenstoppen i osteoporoserelaterte brudd. Halvparten av alle kvinner og en av fire menn vil få et lavenergibrudd etter fylte 50 år. Resultatene av kvalitetssikringsprosjektet viser at forebyggende tiltak og informasjon til pas...

Fann du det du leita etter?