Råd om medisinbruk

For deg som bruker medisinar er det fleire ting som er kjekt å vite for at du skal få best mogeleg utbytte av behandlinga di.

I tillegg til å følgje råd frå legen din og lese pakningsvedlegget, kan du også spørje oss om riktig bruk av legemiddel. På denne sida finn du ulike tema du bør vere merksam på når du tek medisinar. Spør oss gjerne om råd når du er på apoteket.

 

Om medisinbruk

Tek du medisin etter legen sin anbefaling? 

Det er fleire grunnar til at pasientar ikkje tek medisinen sin slik legen har skrive ut. For dei som gløymer å ta medisinen sin har apoteket gode hjelpemiddel, til dømes dosett. Både biverknader, manglande effekt, skepsis til legemiddel eller anna kan vere årsak til at pasientar vel å ikkje ta medisinar. Sjukehusapoteket sine farmasøytar kan gi gode råd om det som opptek deg. Vi kan hjelpe deg med å forstå korleis behandlinga verkar, gi råd om førebygging av biverknader og andre råd slik at du kan ta gode og informerte val for deg sjølv. 

Biverknader av medisinar

Biverknader er utilsikta verknad av eit legemiddel gitt ved normal dosering. Ubehag eller andre symptom du merker når du tek medisin kan vere biverknader, men dei kan også komme på grunn av sjukdommen din. Det kan vere vanskeleg å avgjere kva som skuldast sjukdommen og kva som er biverknader. Om du får symptom du trur kan vere biverknader av medisinen du bruker bør du kontakte lege eller farmasøyt for råd. Dette gjeld spesielt om det dreiar seg om symptom/biverknader som blir opplevde som alvorlege eller som ikkje står i pakningsvedlegget. Lege og pasient må saman vurdere verknad av legemiddel opp mot biverknadar og avgjere om behandlinga skal halde fram eller ikkje.

Statens legemiddelverk har meir informasjon om biverknader

Melde frå om biverknader

Du kan melde inn biverknader både på vegner av deg sjølv og andre via Altinn.

Meld biverknader i Altinn

Les meir om å melde biverknader på Helsenorge.no

Korleis melde frå om biverknader?

Alle legemiddel kan ha biverknader. Sjeldne biverknader kan vere vanskeleg å oppdage, og Statens Legemiddelverk sin meldeordning for biverknader bidreg til at desse blir kjende. Både pasientar, legar, tannlegar og farmasøytar kan melde inn biverknader gjennom ordninga.

Byte av medisin

Apoteket kan tilby deg ein medisin med eit anna namn enn det legen har skrive ut, dersom det finst eit likeverdig og rimelegare alternativ.Sjølv om apoteket gir deg ein medisin med eit anna namn, får du alltid den behandlinga legen har bestemt.

Byte til medisin med anna namn kan berre gjerast når Statens legemiddelverk garanterer at medisinane har same medisinske verknad (har same verkestoff i same mengde).

Artikkel med meir informasjon om byte av medisin Les meir om byte av medisin på Statens legemiddelverk sine nettsider

Retur av medisinar

Sjukehusapoteket tar imot gamle og ubrukte medisiner, og sørger for at de blir destruert på måte som ikke er til skade for miljøet.

Les meir

Rettleiing i bruk av inhalator  

Rettleiing i bruk av inhalator er ei teneste til pasientar for at ein skal få best mogeleg effekt av medisinen.

Les meir om inhalasjonsrettleiing

Barn og medisinar

Det er ikkje alltid like enkelt å vere liten og sjuk. Nokre gongar må barn ta medisin som smakar vondt, sjølv om ikkje dei forstår kvifor. På sida Barn og medisinar har vi samla nokre artiklar som kanskje kan vere til hjelp når ditt barn er sjukt og må ta medisin.

Gå til Barn og medisinar

Eldre og medisinar

På Helsenorge finn du nyttig informasjon om eldre og medisinar.

Gå til sida på Helsenorge.no


Når du skal på sjukehuset 

Bestill klargjering av resept

Nyttig informasjon om medisinbruk

 • P-piller

  P-piller inneheld dei kvinnelege kjønnshormona østrogen/progesteron, eller stoff som etterliknar desse. P-piller blir brukte for å forhindre uønskt svangerskap.

 • Rett bruk av inhalatorar

  Rett bruk av inhalatoren din er viktig for god behandling av astma og KOLS.

 • Viktig å huske når du skal reisa heim frå sjukehuset

  Når du skal reisa heim frå sjukehuset er det nokre ting det kan vera lurt å huske på. Denne hugselista er laga for deg som skal skrivast ut.

 • Medisinar og mat

  Både mat og kosttilskot kan påverke medisinar når dei vert tekne samstundes. Maten kan til dømes gjere at medisinen vert absorbert i mykje mindre grad i kroppen, og at du får dårlegare effekt av medisinen din. I andre tilfelle kan det hende...

 • Medisinar og sol

  Sola er viktig for oss. Ho er ei kjelde til energi og overskot, og ho gjer oss i stand til å danne D-vitamin i huda. For nokre få kan kombinasjonen sol og legemiddel gi biverknader i form av hudreaksjonar, fotosensitivitetsreaksjonar. Slike...

 • Medisinar ved reumatiske sjukdommar

  For revmatikarar spelar legemiddel ein viktig rolle i behandlinga av sjukdommen.

 • Medisinbyte – same effekt, anna namn

  Nokre gonger får du ein medisin med eit anna namn enn det som står på resepten. Her er informasjon om kvifor, og kva du sjølv kan gjere.

 • Når du skal på sjukehuset

  Når du har behov for helsehjelp på sjukehuset skal du vere trygg på at du får ein god og tilpassa behandling.

 • Når medisinar og mat påverkar kvarandre

  Interaksjonar mellom forskjellige medisinar er utbredt, men sjeldan farleg.

 • Oppbevaring av medisin

  Medisin inneheldt ei nøyaktig oppmålt mengde virkestoff. Feil oppbevaring kan gjere at virkestoffet øydeleggast og at medisinen mister sin effekt.

 • Gode råd om medisinbruk

  Legen har gjeve deg resept på ein medisin som er tilpassa deg og din helsetilstand. For at medisinen skal virke, er det viktig at den tas som angitt på bruksrettleiinga.

 • Kan tabletten delast eller knusast?

  Det ligg mykje forsking bak utforminga og samansetninga av tabletten eller kapselen. Ved å dele eller knuse tabletten, risikerer du å redusere kvaliteten på medisinen.

 • Medisin og bilkøyring

  Når medisinen din er merka med ein raud varseltrekant, betyr det at det kan vere trafikkfarleg å køyre bil, eller anna motorkøyretøy, medan du har medisinen i kroppen. Du skal heller ikkje kombinera denne typen medisinar med alkohol.

 • Medisinar og alkohol

  Enkelte medisinar skal ikkje kombinerast med inntak av alkohol sidan dette kan gje uønskte verknader i kroppen. Slik medisin er merkt med ein raud varseltrekant. Det finst òg ein del medisinar der det ikkje har stor betyding. Det er viktig...

 • Barn og medisinar

  Det er ikkje alltid like enkelt å vere liten og sjuk. Nokre gongar må barn ta medisin som smakar vondt, sjølv om ikkje dei forstår kvifor. På denne siden har vi samla nokre artiklar som kanskje kan vere til hjelp når ditt barn er sjukt og må ta medisin.

 • Inhalasjonsrettleiing

  Rettleiing i bruk av inhalator er ei teneste til pasientar for at ein skal få best mogeleg effekt av medisninen. Det er pasienten sjølv, legen eller farmasøyt i apoteket som kan ta initiativ til at du får denne tenesta.  

 • Antibiotika

  Antibiotika er eit fellesnamn for legemiddel som verkar ved å hemme vekst av eller drepe bakteriar. Antibiotika har ingen effekt på virus, som er årsaka til forkjøling og influensa. Det finst mange forskjellige variantar av antibiotika, eit...

 • Biverknader

  Du kan oppleve at medisin gjev uønskt verknad. Dette kallar vi biverknader. Ubehag eller andre symptom du merker når du tar medisin, kan vere biverknader. Nokre gonger kan det vere vanskeleg å avgjere kva som skyldast sjukdom, og kva som sk...

 • Generisk byte

  Det finst legemiddel som inneheld same verkestoff, men som har ulikt namn. Desse legemidla blir kalla generiske legemiddel. Statens legemiddelverk (SLV) vurderer og avgjer kva legemiddel som er generiske.

 • Få ein god start med hjertemedisinen din

  Undersøkingar viser at mange med kroniske sjukdommar bruker legemidla sine feil. Det er også mange som slutter med medisinen sin etter ein stund utan å seie i frå til legen sin. Dette er også tilfelle for hjerte- og kar-legemiddel . Samtidi...

 • Hjarte- og karsjukdom

  Hjarte- og karsjukdomar er sjukdomar som kan oppstå i hjerte og blodkar i kroppen. Dei vanlegaste hjarte- og karsjukdommane er hjertekrampe, hjerteinfarkt, hjertesvikt og hjerneslag.

 • Supermedisin og dei slemme bakteriane

  Det er ikke alltid like lett å være liten og syk. Noen ganger må barn ta medisin som smaker vondt, selv om de ikke forstår hvorfor.

 • Å gje medisinar til barn

  Det er ikkje alltid lett for små barn å forstå kvifor dei må ta legemiddel. Med enkle teknikkar og litt tolmod kan det vere lettare å få i barnet medisin.

 • Slik vil eg ta min supermedisin

  Det er ikke alltid lett å gi medisin til et barn, særlig ikke når medisinen smaker vondt.

 • Generelt om medisin til barn

  Å gje medisin til barn kan vere ei utfordring, sidan barn gjerne ikkje forstår kvifor dei treng medisin. Medisinen smakar ofte vondt, og det kan vere ei tålmodsprøve for den vaksne. Her er nyttige tips til deg som skal gje medisin til barnet.

 • Medisinbruk ved graviditet eller amming

  Nokre medisinar skal du unngå å bruke medan du er gravid, sidan du då deler blodomløp med ein ny, liten verdsborgar. Andre medisinar er ufarlege å bruke sjølv om du er gravid. Det same kan gjelde når du ammar, men det er då andre vurderinga...

 • Smertebehandling etter ØNH-inngrep hos barn

  Her finn du nyttige brosjyrer om smertebehandling etter øyre-nase-hals-inngrep hos barn. Brosjyrene er utarbeida på norsk, engelsk, polsk og arabisk.  

 • Husk å rydde i medisinskapet

  Undersøkelser viser at svært mange av oss sjelden rydder opp i medisinene våre. Dette kan ha uheldige konsekvenser.

Fann du det du leita etter?