Diabetes

Diabetes finst i ulike variantar som saman, og kvar for seg, dannar eit samansett sjukdomsbilde. Diabetes type 1, diabetes type 2, og svangerskapsdiabetes er i realiteten forskjellige sjukdommar. Men dei har til felles at blodsukkeret svingar og må regulerast av den enkelte.

Foto: Colourbox.com
Ved diabetes er det viktig å tilpasse livsstilen sin for å sikre god blodsukkerkontroll. I tillegg til livsstilstilpassingar er det ulike medisinar som blir brukt, og behandlinga avheng av kva type diabetes du har. Behandlinga består både av tilførsle av insulin og behandling med ulike medisinar som reduserer blodsukkeret.  

 

Les meir om diabetes på Helsenorge

 
Eigenmålingar av blodsukker er ein viktig del av behandlinga for personar som har type 1-diabetes, og dei med type 2 diabetes som bruker insulin, eller andre medikament som reduserer blodsukkeret.
Ved kost- og tablettbehandla type 2-diabetes er eigenmålingar mindre viktige, men mange ønsker å måle for å vurdere effekten av endringar i kosthald og fysisk aktivitet, og kva det gjer med blodsukkernivået. Skal blodsukkermålingar vere til nytte må kvaliteten på målingane vere tilfredsstillande.

Tilsette i Sykehusapoteket gir råd og rettleiing knytte til dei produkta vi fører, og legg vekt på at blodsukkermålarar som blir foreslåtte valde ut frå behovet til brukaren. Vi fører dei fleste målarar på marknaden, og har utstyr tilgjengeleg som blir dekt på blå resept. Vi gir også råd og rettleiing i samband med legemiddelbruk, og ønsker å medverke til at personar med diabetes får god informasjon slik at legemiddel og utstyr blir brukte riktig, og som legen han forskrevet.

 

Diabetes type 1 

er ein Autoimmun sjukdom og er ikkje mogeleg å førebygge. Kroppen klarer ikkje å produsere insulin, dermed vil blodsukkeret auke. Behandlinga består av å tilføre insulin for å erstatte manglande insulin produksjon. Tilførsle av insulin må nøye blir nivået tilpassa av fysisk aktivitet, og mengd og type mat. Jamleg blodsukkerkontroll og god behandling frå eit tidleg tidspunkt kan seinke og førebygge følgjesjukdommar.  

Insulin blir injisert i underhudsfeittet ved hjelp av insulinpenn eller pumpe. Behandlinga med insulin blir tilpassa den enkelte, og blir justert avhengig av blodsukkermålingar. Det finst tre hovudtypar insulin: hurtigverkande insulin, middels langtidsverkande insulin og langtidsverkande insulin. Hurtigverkande insulin har ein rask hendande effekt og varer i 4-6 timar. Hurtigverkande insulin er dermed ideelt å bruke i samband med måltid. Middels langtidsverkande insulin blir injisert ein eller to gangar i døgnet, og varer i 14-16 timar. Langtidsverkande insulin verkar i 24 timar og blir ein injisert gong per døgn, til same tid kvar dag.

Les meir om diabetes type 1 på Helsenorge

Les meir om komplikasjonar på Diabetes.no

Les meir om lågt blodsukker/føling på Helsenorge

Les meir om diabetes og andre sjukdommar på Helsenorge

Diabetes type 2

inneber nedsett insulinverknad – såkalla insulinresistens. Arv kan vere ein medverkande faktor for at ein får sjukdommen. Diabetes type 2 kan ein førebygge ved å ha ein sunn og balansert kost, unngå overvekt og mosjonere regelmessig. Overvekt kombinert med låg fysisk aktivitet, er ein viktig faktor i årsaka til utvikling av type 2-diabetes.

Den viktigaste behandlinga av diabetes type 2 er omlegging av livsstil. Dette inkluderer blant anna tiltak som å ete avgrensa mengder salt, rikeleg med grønsaker og magre meieriprodukt. I tillegg blir det dagleg anbefalt mosjon og røykeslutt dersom det er aktuelt. Dersom ein ikkje kjem i mål med livsstilsendringar kan det vere behov for medisinar som reduserer blodsukkeret. Førstevalet er tablettar som inneheld verkestoffet metformin. Doseringa blir trappa langsamt opp for å finne den riktige dosen. Ved utilstrekkeleg blodsukkersøkkande effekt av :metformin aleine eller når metformin ikkje kan brukast, kan det vere aktuelt med andre medisinar som reduserer blodsukkeret, deriblant: sulfonylureaderivater, SLGT2-:hemmere, DPP-4-hemmere og GLP-1-analoger. I enkelte tilfelle kan det også vere behov for tilførsle av insulin.

Les meir om Diabetes type 2 på Helsenorge

Les mer om diabetes, trening og kosthold på Helsenorge

Svangerskapsdiabetes

er ein tilstand med forhøgt blodsukker som blir oppdaga eller oppstår i graviditeten. Det er forbundet med auka risiko for komplikasjonar hos mor og barn. God oppfølging og behandling reduserer risikoen.

 
Fann du det du leita etter?