Informasjon til ansatte ved SIS

Informasjon til ansatte 26. mars 2020

Organisering av apoteket:

Får å redusere faren for at alle på apoteket blir smittet samtidig er personalet inndelt i "arbeidslag" som skal jobbe separat. I første omgang legges det opp til arbeid annen hver dag. Lederne jobber kontinuerlig med å rekruttere inn flere medarbeidere, slik at vi har litt å gå på dersom mange blir syke. Planen er at vi skal ha en «pool» å hente medarbeidere fra dersom noen av de som er i drift blir syke. Det er ikke mulig å anslå hvor lenge vi skal jobbe på denne måten, dette blir løpende vurdert.

For å sikre at "arbeidslagene" blir tilstrekkelig adskilt er det etablert egne garderober, toalett, matkjøleskap og spiseplasser for hver arbeidslokasjon (CYT/ASL/AFT/ADM, SHE(-ASL), PUB og STERIL). NB: Klærne til ulike medarbeidere må holdes separat i «garderobene».

 • Kun SHE kan bruke vanndispenseren i T-etasjen, PUB har egen vanndispenser – vi andre må ha med vannflasker som legges i dedikert kjøleskap.
 • Spiserommet er kun tilgjengelig for SHE. Det er lagt klar engangskopper, -tallerkener og –bestikk på de dedikerte spiserommene.
 • Kaffe- og te-servering er krevende, men vi tilstreber at renholder gjør klar kaffe til hvert lunsjrom ved lunsjtid.

Tillitsvalgte slutter seg til at vi ikke skal bruke tid på å endre arbeidsplaner i GAT i denne perioden. GAT brukes nå kun for føring av fravær og overtid/merarbeid. Det betyr at arbeidstidene du får opp i MinGAT ikke er gjeldende. Siden de fleste nå jobber annen hver dag må man påregne en lengre arbeidsdag den dagen man er på jobb – man kan ikke gå hjem før alt arbeid er unnagjort. Tid til disposisjon hjemme blir ikke i sin helhet kompensert med arbeidstid på arbeidsdagene.

For å unngå at medarbeidere fra ulike lag møtes på vakt i PRO, eller under lørdagsjobbing, er det gjort følgende justeringer:

 • Avd.leder PRO setter opp en apotektekniker fra et CYT-lag og en apotektekniker fra et STRIL-lag som har vakt sammen med farmasøyt hver uke (dette legges i GAT).
 • Lørdagene på post (AST) blir dekket opp av de som er dedikert til posten – når det er to lag som dekker en post jobber det ene laget mandag, onsdag og fredag, og det andre laget tirsdag, torsdag og lørdag. Uken etter blir det omvendt.
 • Avd.leder SHE justerer lørdagene i SHE slik at ikke medarbeidere fra ulike arbeidslag blandes. Medarbeidere som går ASL inngår ikke i lørdagsrulleringen da disse skal holdes utenfor apoteklokalet.
 • Ta kontakt med din leder dersom du er usikker på hvordan du skal jobbe.

Hovedfokus i denne krisen er å sikre leveranse av varer og tjenester til sykehuset. Modellen som er valgt for drift av apoteket fremover vil gi noen ulikheter i arbeidsbelastning for medarbeiderne. Det henstilles til at man ser forbi dette og har fokus på seg selv og eget bidrag.

Jeg vil benytte anledningen til å takke hver og en for at dere er konstruktive og står på i denne perioden, slik at vi kan gjøre sykehuset trygg på at det får viktige leveranser fra oss også nå.

«Friskhetskarantene»:

Det er viktig at vi gjør hva vi kan for å holde oss friske. Det betyr at du må tenke nøye igjennom hva du foretar deg både på og utenfor arbeid. De som har "fridag" som følge av at vi nå har delt bemanningen i to, har "friskhetskarantene". Det betyr at man må redusere sosial kontakt til et minimum også på fritiden. Husk å holde avstand – helst 2 meter – både på og utenfor jobb.

Smittereduserende tiltak:

Bruk "din egen" penn, ikke la disse ligge rundt til felles bruk.

Hold arbeidsplass og avdeling ryddig – Selv om det er travelt er det veldig viktig at vi i denne situasjonen holder kontorplasser, arbeidsstasjoner og andre overflater ryddige. Ha KUN det du trenger for å gjennomføre arbeidet ved arbeidsstasjonen. Dette for å unngå flere smitteflater, samt for å forenkle nedvask/smittevask dersom dette skulle bli nødvendig. Det er inngått avtale med sykehuset om at deres dedikerte team skal foreta eventuell nedvask hos oss dersom det blir behov.

Arbeidstøy (hvit bukse og blå kittel) må skiftes daglig. Private klær er ikke tillatt, heller ikke hvite langermede trøyer utdelt fra apoteket. Ulljakkene må brukes med forsiktighet/så lite som mulig og vaskes regelmessig hjemme. Blå fleece-jakker er ikke tillatt.

For å holde "arbeidslagene" separert ønsker vi i utgangspunktet ikke at medarbeidere i andre avdelinger går opp i Publikumsapoteket for å kjøpe varer. Ved behov for varer kan man bestille via løsningen på SAV.no: https://sjukehusapoteka-vest.no/rad-og-rettleiing/bestill-klargjering-av-medisinar. Ferdige varer kan sendes ned i T-etasjen med Rørhild og det kan gjøres avtale om betaling med VIPPS.

Håndtering av smittetilfeller hos oss:

Slik smittesituasjonen utvikler seg er det sannsynlig at vi vil kunne få smitte også hos våre medarbeidere. Det er derfor utarbeidet en sjekkliste for støtte til håndtering ved positivt svar på Covid-19. Listen og tilhørende vedlegg er publisert på SAVisa til orientering.

Ferieavvikling:

Helse Vest policy, og policyen til sykehusapotekforetakene i Norge, er at ferie skal avholdes så langt det lar seg gjøre. Bakgrunnen for dette er at vi ikke vet hvor lenge denne situasjonen vil vare, og at vi dermed må unngå å komme i en situasjon til høsten der medarbeidere er utslitt fordi de ikke har hatt ferie, samtidig som det ikke er tilstrekkelig med ressurser tilgjengelig til å få avviklet all restferien. I Samhandlingsmøtet 25.03 støttet de tillitsvalgte og verneombud ved SiS denne tilnærmingen.

Organisering på sykehuset:

Intensivavdelingen tar trinnvis i bruk nye areal for å kunne håndtere et eventuelt økende behov for intensivplasser. Det er avtalt at apoteket skal levere både ASL og AST til alle disse enhetene etterhvert som de etableres.

I tillegg blir en del sykehusposter flyttet for å håndtere COVID-19-pasienter som ikke har behov for intensivbehandling. Dette påvirker ASL-tjenesten vår.

Adgang til sykehuset:

Det er ikke tillatt for ansatte å gå inn hovedinngangen på sykehuset. Personalinngangene må benyttes.

Leveranser til hjemmepasienter:

For å unngå at 3 avdelinger er involvert i leveranse av TPN o.l. til hjemmepasienter må de som jobber på sterilen selv pakke disse varene og frakte dem til PUB nå i en periode fremover. Dersom det er mulig bør isoporkasser dedikeres til bestemte kunder slik at kassene ikke sendes på kryss og tvers blant kundene våre.

Medisinkasser/blåkasser:

Oppdaterte rutiner: Blåkassene leveres på utsiden av apoteket. Vi må se etter synlig skitt på hver kasse før vi tar de inn i apoteket. Skitne kasser må rengjøres med såpe og vann. Tilsvarende ordning benyttes også for isoporkassene til PUB.

Påsken:

Det er behov for å holde apoteket delvis åpent gjennom påsken. Vi vil få ekstraordinær vareleveranse fra AHN langfredag og 2. påskedag. Det legges opp til at SHE og Steril-laben har åpent kl. 07.30-13.00 Skjærtorsdag, Langfredag og 2. Påskedag. For å få levert varer til hjemmepasienter vil det være behov for å bemanne bakresepturen i PUB noen timer de samme dagene. Det ser ikke ut til at det er behov for å ha åpent på CYT annet enn 2. påskedag.

Arbeid i påsken som ikke ligger i arbeidsplan registreres som overtid. 

Informasjon:

Det legges nyhetssaker fortløpende ut på SAVisa – både på SAV-sidene og på siden til SiS. De som har mulighet oppfordres til å følge med på disse sidene. Vi vet at ikke alle medarbeidere i PRO har tilgang til PC i løpet av arbeidsdagen, så viktig informasjon vil bli samlet opp og gitt i form av fysisk infoskriv ved behov til disse arbeidslagene. Det er mye informasjon som kun gjelder PUB – f.eks. slagsrestriksjoner på enkelte varer – denne informasjonen samles i eget infoskriv for arbeidslagene i PUB.

Det er laget en nettside med informasjon for ansatte som ikke ha tilgang intranett hjemmefra. Siden ligger tilgjengelig fra siden «For tilsette» under «Om oss» på sav.no. https://sjukehusapoteka-vest.no/om-oss/koronaviruset-nyttig-informasjon-for-tilsette

Tusen takk for innsatsen! Det blir jobbet knallbra i alle "arbeidslag"!

Dette er en ny og krevende situasjon for alle, og lederne ber om forståelse for at vi må lage veien etterhvert som vi går.

Informasjon til ansatte 7. april 2020

Organisering av apoteket:
De smittereduserende tiltakene i samfunnet har fungert godt, og det er forventet at Regjeringen vil lette litt på tiltakene når Erna Solberg legger frem den videre planen i morgen (onsdag 08.04.20). Risikoen for smitte er likevel fortsatt høy, og det er essensielt at vi som helsepersonell holder oss friske slik at vi kan bistå i håndteringen av neste smittebølge. Medarbeidere oppfordres derfor til å fortsatt utvise stor forsiktighet og ansvarlighet i forhold til hvem man omgås og hvor man ferdes, også når de smittereduserende tiltakene løsnes opp.

På bakgrunn av den fortsatte smittefaren vil vi videreføre dagens organisering med «arbeidslag». Videreføring ut mai er ikke usannsynlig.

Arbeidstidene du får opp i MinGAT vil ikke være gjeldende så lenge vi opprettholder ordningen med «arbeidslag». GAT vil fortsatt kun bli brukt til føring av fravær og overtid/merarbeid. Ledergruppen fører oversikt over faktisk arbeidet tid for alle medarbeidere. For å hjelpe oss med dette arbeidet ber vi om at du selv fører oversikt over de timene du faktisk jobber i denne perioden.

Ferieavvikling:
Minner om at policy er at ferie skal avholdes så langt det lar seg gjøre. I tiden frem mot sommeren er det mange som har enkelte feriedager i tilknytning til helg og helligdager. Det vil bli tilstrebet å få avholdt disse, også dersom en av feriedagene havner på en dag med «friskhetskarantene».

Stedfortredere:
Under er oversikt over hvem som har stedfortrederansvar for de ulike lederne ved eventuelt fravær.

Info SIS 7-4_1.PNG


Ledermøter:
Ordinære ledermøter er avlyst, men ledergruppen har møte kl. 20.00 hver mandag for å sikre god informasjonsdeling og videre planlegging.


Tusen takk for innsatsen, tålmodigheten og forståelsen i denne krevende tiden. Vi er nå inne i en veldig annerledes påskeuke. Reiseplaner er skrinlagt, og noen skal til og med jobbe enkelte dager denne påsken. Ta vare på deg selv og dine, og riktig god påske!

 Informasjon til ansatte 20. april 2020

Informasjon til ansatte ved SiS i forbindelse med Korona-epidemien
Ledergruppen ønsker å innlede med en stor takk til alle for innsatsen så langt i denne krevende tiden, det gjelder også godt samarbeid med tillitsvalgte og verneombud. Vi hadde samhandlingsmøte i dag 20. april, og under er en oppsummering hva vi diskuterte i møtet. Referat fra møtet legges som vanlig ut på SAVisa når det er klart.

Forventet utvikling i sykehusinnleggelser knyttet til COVID-19:
Helse Stavanger forventer at det vil være rolig en stund fremover, men at antall innleggelser knyttet til COVID-19 deretter vil øke i sommermånedene med en topp i løpet av høsten. Når toppen kommer avhenger av reproduksjonstallet (R) (R sier noe om hvor fort antallet smittede dobler seg). Folkehelseinstituttet anslår at det er sannsynlig at R vil ligge mellom 1,1 og 1,3 i Norge fremover. Grafen under viser utvikling i antallet intensivpasienter ved R henholdsvis 1,65 (sort kurve, tilsvarer «Svenske tilstander»), 1,3 (orange kurve) og 1,1 (blå kurve).

 sis-kor5.PNG

Grafen over tar utgangspunkt i at det kun er 23 personer smittet i opptaksområdet til Helse Stavanger per 17. april. Dette estimatet er gjort basert på antall innlagte med COVID-19 denne datoen. Dersom estimatet er feil, og det er flere smittede i opptaksområdet, vil dette gi utslag ved at toppene i modellen flytter seg nærmere i tid.

sis-kor6.PNG

Det er stor usikkerhet i modellen, men den gir et relativt presist bilde av hva vi kan vente den nærmeste måneden. Modellen blir kontinuerlig oppdatert, og bildet for sommeren og høsten kan endre seg mye før vi kommer så lang.

Det er i alle fall sannsynlig at situasjonen vil vedvare en stund fremover, og at vi må forberede oss på at den største toppen med pasienter fortsatt er foran oss.

Organisering av apoteket:
Det er sannsynlig at ordningen med arbeidslag vil bli videreført frem til sommerferieavviklingen begynner i uke 26.

Alle medarbeidere må ha mulighet til å komme på jobb innen rimelig tid på «hjemme»-dagene i tilfellet fravær eller andre uforutsette forhold nødvendiggjør bemanningsendring. Dersom man skal reise bort må man benytte seg av ferie/avspasering.

Medarbeidere må være forberedt på å måtte gjennomføre e-læringskurs/opplæring på «hjemme»-dagene.
Arbeidsplanen for høsten bør ferdigstilles før sommerferien. Ledergruppen avventer arbeidet med planen noen uker i håp om at vi da vil ha sikrere prognoser for høsten. Det er lite sannsynlig at vi vil kunne gå tilbake til ordinær drift fra midten av august. Dette betyr at medarbeidere mest sannsynlig vil bli satt opp til arbeid i kun en avdeling i høstplanen.

Fra og med uke 26 vil vi igjen ta i bruk MinGAT på vanlig måte. I forkant av dette må vi endre stillingsforholdene til hver medarbeider i Personalportalen, slik at det som vises i MinGat og GAT stemmer med hvordan man nå faktisk jobber. Dette betyr at medarbeidere blir knyttet opp til den ene avdelingen man nå jobber i personalsystemene. Stillingsforholdet vil bli endret tilbake til delt stilling mellom ulike avdelinger når pandemien er over.

Ferieavvikling:

Vårferie:
Det vil sannsynligvis være noen rolige måneder nå før trykket på sykehuset igjen tar seg opp. Denne tiden vil bli benyttet til å gjennomføre opplæring av nyansatte og avviking av vårferie. Det er et mål at ingen medarbeidere har mer enn 1 uke ferie igjen for avvikling til høsten, da vi forventer at det vil bli en travel høst på sykehuset. Ta kontakt med leder for å avtale tidspunkt for avvikling av ferie dersom du har noe til gode.

Sommerferie:
Sommerferieavviklingen vil, slik det ser ut nå, bli gjennomført i henhold til opprinnelig plan, der en pulje har ferie i tidsrommet uke 26-29 (22.6-19.7) og den andre puljen i tidsrommet uke 30-33 (20.7-16.8). Det vil ikke være mulig å gjennomføre ordningen med arbeidslag under sommerferieavviklingen, så ved høyt sykefravær vil det kunne bli aktuelt å kalle medarbeidere tilbake fra ferie. Det vil kunne bli nødvendig med endringer som følge av utvikling i korona-situasjonen.

Vi minner om nasjonale reiseråd. Skulle man komme i en karantenesituasjon som følge av private reiser som ikke er i tråd med nasjonale reiseråd, tas denne ut som ferie, avspasering eller permisjon uten lønn.

Høstferie:
Det tilstrebes at alle medarbeidere har høyst 1 uke ferie igjen for avvikling til høsten. Dette er viktig fordi det er forventet høy aktivitet på sykehuset til høsten, samtidig som vi har færre vikarer tilgjengelig siden studentene som har bistått oss i løpet av våren og sommeren mest sannsynlig er tilbake på sine respektive studieplasser.

Frist for å søke om høstferie i GAT er 15. mai, og ledergruppen har frist til 1. juni for å behandle søknadene:
sis-kor3.png 

Status «Apotekstyrt legemiddeltilberedning (AST)»:
Apoteket leverer i dag tilberedningstjeneste til medisinrommet ved Isolatposten (2I) og Intensivavdelingen (2M). Siden slutten av mars har vi levert tjenesten alle dager, inkludert søndager og helligdager. Det er nå få COVID-19-pasienter innlagt på sykehuset, så etter dialog med Intensivavdelingen har vi blitt enige om at vi midlertidig går tilbake til å levere AST-tjeneste kun mandag-lørdag. Dersom antallet pasienter stiger på nytt vil det bli gjort en løpende vurdering om å utvide tjenesten til alle dager for å sikre optimal avlasting av intensivsykepleierne.

Så lenge det er få intensivpasienter vil noen av medarbeiderne som nå er dedikert til AST bli tatt inn i drift ved apoteket for å muliggjøre opplæring og gjennomføring av ferieavvikling.

Status for nytt sykehusapotek på Ullandhaug:
Planlegging av nytt sykehus, og tilhørende sykehusapotek, på Ullandhaug videreføres til tross for pandemien. Plantegningene for Publikumsavdelingen er nå tilnærmet ferdigstilt, og vi opplever at vi har kommet frem til et ok resultat basert på det utgangspunktet vi hadde. Plantegningene for Produksjonsavdelingen er også tilnærmet ferdig, mens det gjenstår litt arbeid knyttet til Sykehusekspedisjonen/Avdeling for Farmasøytiske tjenester. Vi venter nå på oppdaterte tegninger av lokalene i E-bygget (PRO/SHE/AFT), og forventer et nytt møte med arkitektene via Skype i etterkant av dette. Dersom du er interessert kan du finne oppdaterte planlegninger for de ulike lokalene på F:
F:\03 Ledelse (AD)\03.02 SiS (APOTEKER)\03.02.07 SUS2023\03.02.07.02 Tegninger


Vi ser alle frem til at vi får hverdagen vår tilbake, med arbeid i ulike avdelinger og felles lunsjavvikling. Dessverre er det fortsatt et stykke frem dit, men alt blir bra.

Tusen takk for innsatsen, tålmodigheten og forståelsen i denne krevende tiden!

Informasjon til ansatte 19. mai 2020

Informasjon til ansatte ved SiS i forbindelse med Korona-epidemien

Det er 5 uker igjen før sommerferieavviklingen starter i apoteket. Fra og med da vil arbeidstidene i GAT igjen være gjeldende for alle medarbeidere. Ledergruppen setter stor pris på fleksibiliteten som er utvist denne våren, mens arbeidstidene ikke har vært gjeldende i GAT. Tusen takk!

Organisering med arbeidslag er avviklet i PUB:

Samfunnet begynner sakte men sikkert å bevege seg i retning av normalen. Vi må fortsatt rigge oss på en slik måte at vi er godt rustet mot smitte/karantene blant personalet, men dagens situasjon gir rom får å gjøre noen endringer. Fra og med mandag 18. mai ble ordningen med to alternerende arbeidslag i PUB avviklet. Aktiviteten på sykehuset tar seg gradvis opp, og vi har behov for å ha flere medarbeidere på jobb daglig. Reduserte åpningstider (kl. 08.30-16.00) videreføres frem til over sommeren. Backup for bemanningen i PUB (inkl. kritiske funksjoner som bakreseptur og varebestilling) ivaretas ved at medarbeidere hentes inn fra andre avdelinger ved sykdom/karantene.

Organisering av apoteket høsten 2020:

I et notat fra Folkehelseinstituttet 5. mai står det følgende: «Befolkningen må forberedes på at epidemien vil vare i mange år, at mange fortsatt vil bli syke, men at bare noen få vil bli alvorlig syke. Det er flere år til denne epidemien er over!». Med dette bakteppet er det viktig for ledergruppen å finne en organiseringsmodell som er bærekraftig og hensiktsmessig over tid, samtidig som faren for smitte på tvers av personalet minimeres. Ledergruppen er nå i gang med å planlegge organiseringen av apoteket for høsten 2020, og det ligger an til følgende:

 • Ordningen med å inndele apoteklokalene i separate soner for å unngå smittespredning på tvers av personalet videreføres. Det tilstrebes å finne bedre løsninger for garderobe- og spiseplasser enn det vi har i dag.
 • Ved påvist COVID-19 går man i henhold til retningslinjene 48 timer tilbake i tid etter symptomstart for å identifisere mulige smittede. Dette betyr at det vil være mulig for medarbeidere å rullere mellom avdelinger, gitt at det er en helg (>48 timer) mellom arbeid i hver avdeling. Det legges derfor opp til rullering mellom avdelinger, med minimum en uke sammenhengende arbeid og eventuelt avdelingsbytte mandager. Stillingsforhold vil bli oppdatert i personalsystemet i løpet av de neste dagene.
 • Backup for personell i en avdeling sikres ved at et gitt antall medarbeidere med aktuell kompetanse til enhver tid jobber i andre avdelinger, og dermed kan hentes inn ved sykdom/karantene.
 • Redusert åpningstid i PUB avvikles fra og med mandag 17. august, og blir da kl. 08.30-17.00 mandag til fredag som tidligere.
 • Apotekstyrt legemiddeltilberedning (AST): Det legges opp til at en farmasøyt og en apotektekniker jobber mandag-lørdag ved Intensivavdelingen, og håndterer både 2M og 2I. Disse jobber totalt 37,5 timer uke inkl. lørdag. Parallelt legges det opp til at en farmasøyt og en apotektekniker jobber med administrative oppgaver, adskilt fra resten av produksjonsavdelingen, på tilsvarende tider (mandag-lørdag). Planen er at disse er i backup og kan flyttes til Intensivavdelingen dersom aktiviteten der tiltar. Det vil være ukentlig rullering av hvem som jobber med AST for å bytte på hvem som må jobbe lørdag. Medarbeidere som jobber lørdag i forbindelse med AST inngår ikke i beredskapsvakten.
 • Som følge av at vi igjen legger opp til rullering mellom avdelinger vil vi fra høsten gå bort fra den siste endringen i personalansvar, og den enkelte medarbeider vil få tilbake den lederen vedkommende hadde før pandemien inntraff.

Ferieavvikling:

Medarbeidere oppfordres til å avvikle så mye som mulig av ferien så tidlig som mulig, da vi ikke vet hva høsten vil bringe. Dersom du ønsker å ta ut ferie/avspasering avtaler du dette med din nærmeste leder.
Ledergruppen har frist til 1. juni for å behandle søknadene om høstferie som ble meldt i GAT innen fristen 15. mai.

Nasjonale retningslinjer:

Som helsepersonell har vi et særlig ansvar for å følge de nasjonale retningslinjene om avstand og sosiale begrensninger for å sikre at vi holder oss selv friske og unngår å smitte andre. Deler av samfunnet har tydelig senket skuldrene i forhold til pandemien nå, men det er viktig at vi opprettholder fokuset og fortsetter å ta situasjonen på alvor. Fasilitetene våre på jobb gjør at det er vanskelig å etterleve anbefalingen om minimum 1 m avstand, men alle oppfordres til å følge retningslinjene også på jobb så langt det lar seg gjøre.


Vi er klar over at mange savner kollegaer, lunsjavvikling på tvers av avdelinger og sosiale aktiviteter etter arbeidstid. Dessverre er det fortsatt et stykke frem dit.

Tusen takk for innsatsen, tålmodigheten og forståelsen i denne krevende tiden!

Alt blir bra!

Informasjon til ansatte 11.06.2020

Sommerferien nærmer seg med stormskritt. Noen av oss begynner ferieavviklingen allerede 22. juni. Fra denne datoen tar vi i tillegg et par skritt til mot normalen: Arbeidstidene i GAT vil igjen være gjeldende for alle medarbeidere, og ordningen med arbeidslag som jobber annen hver dag i SHE og PRO vil opphøre. Ledergruppen opplever at vi har kommet oss gjennom denne første krevende fasen av pandemien på en god måte. Det hadde ikke vært mulig uten den store fleksibiliteten og konstruktiviteten som alle våre medarbeidere har utvist. Tusen takk!

Definisjon på nærkontakt i jobbsammenheng:

En person har hatt nærkontakt med smittet dersom vedkommende har:

 • Hatt mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene med en person som er bekreftet syk med covid-19.
 • Har hatt direkte fysisk kontakt (for eksempel ved håndhilsing) med en som er bekreftet syk med covid-19 (gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt).

Ved smittesporing går man 48 timer tilbake i tid fra tidspunkt for symptomutbrudd.

Ved nærkontakt i jobbsammenheng skal ikke medarbeider direkte i karantene, men følges opp i 10 dager etter siste eksponering med testing, selvmonitorering og råd. Første test skjer så snart som mulig etter at man er blitt definert som nærkontakt (gjerne dag 3 etter eksponering). Andre test skjer 2-4 dager etter den første (gjerne på dag 7).

Garderobeplasser fra 22. juni:

På bakgrunn av definisjonen på nærkontakt i jobbsammenheng kan medarbeidere omgås i korte perioder uten at det er risiko for smitte/karantene dersom man ikke har direkte fysisk kontakt. Som følge av dette går vi tilbake til bruk av ordinære garderobeplasser fra 22. juni. Det vil bli hengt oppslag på døren til hver garderobe med informasjon om hvor mange som kan oppholde seg i garderoben samtidig, hvor lenge man kan oppholde seg i garderoben dersom man ikke er alene etc.

Bruk av Publikumsapoteket fra 22. juni:

Definisjonen på nærkontakt åpner også opp for at medarbeidere i andre avdelinger på apoteket kan ta korte handleturer til PUB (under 15 minutter). Det oppfordres til at resepter forhåndsklargjøres (send bestilling på dette via www.sav.no) for å unngå lang ventetid.

Gjennomføring av vernerunder:

Vernerunder har ikke blitt gjennomført under pandemien. Verneombud og apoteker vil gjenoppta de månedlige vernerundene fra og med uke 25. Rundene vil bli gjennomført på en slik måte at det ikke utløser nærkontakt med medarbeidere i de ulike avdelingene.

Spiseplasser høsten 2020:

Lunsjpausen varer mer enn 15 minutter, så her må vi videreføre tiltak også gjennom høsten. Ledergruppen har lagt opp til følgende organisering av lunsjavviklingen fra og med mandag 17. august:

tabellAlle kan bruke vanndispenser og hente kaffe/te/bestikk/kopper/tallerkener, samt bruke oppvaskmaskin/kaffetrakter/vannkoker/mikrobølgeovn - gitt at dette gjøres uten at man oppnår nærkontakt (ihht definisjon) med kollegaer som jobber i andre avdelinger.

Sosiale sammenkomster med kollegaer:

Samfunnet åpnes gradvis mer og mer opp, og trangen til å sosialisere seg er stor etter flere måneder i mer eller mindre isolasjon. Dette gjelder også for gode kollegaer. Medarbeidere i PUB har tatt initiativ til å møtes en ettermiddag før sommeren for litt sosial omgang. Tiltaket er diskutert med ledelsen i forkant, og siden det er tatt forhåndsregler slik at det ikke er fare for smitte på tvers av kohortinndelingen i apoteket har ledelsen gitt klarsignal til initiativet.

Arbeidsgiver har ikke anledning til å nekte medarbeidere å møtes privat utenom arbeidstid, men vi legger til grunn at det tas hensyn til smittebarrierene som er etablert på apoteket. Generelle råd om avstand og håndhygiene må følges. Spør gjerne ledelsen om råd/innspill dersom du planlegger sosiale aktiviteter med kollegaer i annen avdeling/kohort.

Gjennomføring av e-læringskurs og annen kompetanseheving:

Gjennomføring av obligatoriske e-læringskurs, kompetanseplaner og gjennomgang av prosesser i SAVvy må prioriteres i rolige perioder i arbeidstiden. De som har full stilling, men som nå kun jobber annen hver dag, oppfordres også sterkt til å bruke «hjemmedagene» på å komme ajour på dette.

KIWA kommer på revisjon 30. september for å vurdere om vi får forlenget sertifikatet vårt som «Grønt sykehusapotek». Alle medarbeidere må i god tid før dette ha gjennomført e-læringskurset «Ytre miljø» for 2020. Medarbeidere med tilknytning til PUB må i tillegg gjennomføre e-læringskurs om svanemerkede produkter.

Fra og med 22. juni tar vi noen få skritt nærmere normalen. Dessverre må vi fortsatt vente litt før vi kan gjeninnføre lunsjavvikling på tvers av avdelinger og felles sosiale aktiviteter etter arbeidstid - men vi nærmer oss.

Tusen takk for innsatsen, tålmodigheten og forståelsen i denne krevende tiden!

sol

Informasjon til ansatte 29. september 2020

Pandemien vil dessverre prege hverdagen og arbeidshverdagen vår i uoverskuelig fremtid. Under er noen påminnelser og litt ny informasjon som det er viktig at alle leser nøye.

Oppfølging av smittetilfeller på SUS:

Etter dialog med Avdeling for smittevern er det bestemt at farmasøyt og apotektekniker som jobbet med apotekstyrt legemiddeltilberedning ved Intensivavdelingen fredag skal testes for COVID-19. Det er ikke anbefalt tiltak i apoteket utover dette. ASL og arbeid på post/Akuttmottak gjennom AFT ansees ikke som risiko for smittespredning så lenge smittevernrutiner følges.

Husk å holde avstand:

Apoteket er inndelt i 6 ulike kohorter, som ikke skal ha nærkontakt med hverandre:

sis1.PNG

Definisjon på nærkontakt er:

 • å ha mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15 minutter sammenhengene
 • å ha direkte fysisk kontakt (for eksempel ved håndhilsning)

Kontakt nærmere enn 1 meter i kortere tidsrom enn 15 min kan i visse tilfeller utløse karantene, så dette må unngås så langt det er mulig.

Hvilken kohort man tilhører kan variere fra uke til uke, avhengig av hvilken avdeling/arbeidsoppgave man er satt opp på gjeldende uke.

Det å unngå at medarbeidere i ulike kohorter oppnår nærkontakt er helt avgjørende for at vi skal kunne sikre trygg drift av apoteket gjennom hele pandemien. Vi må alle hjelpe hverandre til å huske å holde trygg avstand til kollegaer i andre kohorter.

Ref. smittesituasjonen på sykehuset er det viktig at vi også passer på å holde avstand, og unngår nærkontakt, med andre når vi jobber utenfor apoteklokalene (ASL, AST etc.).

Sosiale arrangementer:

Så lenge pandemien pågår er det ikke mulig å gjennomføre sosiale arrangementer som normalt på tvers av apoteket. Tillitsvalgte, verneombud og ledergruppen har likevel et sterkt ønske om at vi skal få til noe sosialt og hyggelig i løpet av høsthalvåret 2020 – men da innenfor de begrensende rammene som pandemien legger. Det legges derfor opp til kohortvise arrangementer i uke 45 (2.11-6.11). For å sikre at alle medarbeidere får mulighet til å delta endrer vi kohortinndelingen noe denne aktuelle uken:  

sis2.PNG

Hva som skjer, og hvilken ukedag det skjer på, blir opp til hver kohort. Budsjettrammen for arrangementet er 400 kr per medarbeider. Ta kontakt med avdelingsleder dersom du ønsker å bidra med planleggingen av arrangementet i din kohort.

Influensavaksinering:

Influensavaksinering er viktigere enn noen gang nå under pandemien. Alle medarbeidere i SAV vil også i år få tilbud om gratis influensavaksine i arbeidstiden. Sykehuset legger ikke opp til fellesvaksinering slik som tidligere for å unngå stor ansamling av personell. Selve vaksineringen vil derfor utføres i apoteket i år. Vi har flere medarbeidere i PUB som allerede er utdannede vaksinatører, og flere vil få opplæring i løpet av høsten. Det legges opp til at vaksinatørene setter vaksiner når de jobber i aktuell avdeling:

sis3.PNG

Målet for Helse Vest er vaksinasjonsgrad på 75 %. Alle medarbeidere oppfordres til å ta vaksinen.

Tusen takk for innsatsen, tålmodigheten og forståelsen i denne krevende tiden!

 


Fann du det du leita etter?