Skal jobbe smartare og sikre auka pasientmedverknad

Vi må jobbe både smartare og betre, seier Jon Bolstad, adm.dir i Sjukehusapoteka Vest (SAV). Styringsdokumentet for 2019 beskriv mål og rammar som SAV skal levere på. Det gir føringar for måten føretaket jobbar på.

Administrerande direktør, Jon Bolstad
Styringsdokumentet som Helse Vest har gitt oss for 2019 gir konkrete helsefaglege mål og stiller krav til økonomiske resultat. Det bygger på eit Oppdragsdokument frå helseministeren til Helse Vest, og konkretiserer forventingane som blir stilte til SAV som helseføretak. 
 

Involvering og medverknad

Med prinsippet «Pasienten si helseteneste» blir det sett økt fokus på at pasienten skal oppleve respekt og openheit, få medverke i val av eiga behandling og medverke i måten behandlinga blir gjennomført på.
- Som helsepersonell må vi derfor involvere pasienten i prosessane før val av behandling, slik at pasienten har tilstrekkeleg innsikt til å medverke. Dette stiller nye krav til oss. I tillegg til fagkompetansen må vi meistre dialogen med pasienten for å få dette til, seier Bolstad.

Tekstplakat om "pasienten si helseteneste". Les bildetekst for informasjon

Styringsdokumentet peikar på betre samhandling og auka medverknad for pasientane, oppgåveplanlegging og organisering og innovasjon og ny bruk av teknologi. Vi skal vere lydhør og ha tett og god dialog i all kundekontakt. Tenesteperspektiv i alle leveransar. Høgt fokus på innovasjono og effektiv drift gjennom automatisering og digitalisering.

Gode tenester med mindre ressursar

Undersøkingar viser at folk flest har stor tillit til apotek, og stolar på legemiddelbehandlinga dei får.
Samtidig er det utfordrande å leve opp til forventingane når vi veit at ressursane ikkje vil auke i takt med behovet. Derfor vi må både effektivisere, finne nye måtar å levere tenestene på og utvikle nye tenester.
- Innovasjon og teknologi er to stikkord i Styringsdokumentet, og denne passaren oss i SAV godt for vi ønsker sjølvsagt å arbeide både smartare og betre, seier Bolstad.


Sjukehusapoteka Vest skal vere:

 • ein strategisk parner i regionen bl.a. på beredskap, tryggleik og kvalitet
 • ein leverandør av legemiddel og tenester til personkundar og profesjonelle
Utgreiingar:
 • Standardisering
 • Open prisinformasjon 
 • Rimelegaste likeverdige legemiddel
 • Etterfølge vedtekne prioriteringsprinsipp
 • Auka samhandling med kommunesektoren 
Beredskap og forsyningstryggleik
 • Beredskapsplan 
 • Implementere sikkerhetslov
 • Utvida samarbeid 
 • Beredskap i ny grosisstavtale (G2021)
 • Samordna lækjemiddel- og antidotberedskap
Forsking og innovasjon 
 • FoU-basert tenesteutvikling
 • Forsking på effekt av legemiddel
 • Auka samarbeid med forskingsmiljø
Digitalisering
 • Digital forskrivingsmodul og legemiddelliste
 • Samstemmingsrutinar og reseptformidlar
Vaksinasjon 
 • Leggje til rette for influensa-vaksinasjon og følgje opp effektar
Informasjonstryggleik og personvern 
 • Personvern og sikring av data i kjernesystema våre.