Skal jobbe smartare og sikre auka pasientmedverknad

Vi må jobbe både smartare og betre, seier Jon Bolstad, adm.dir i Sjukehusapoteka Vest (SAV). Styringsdokumentet for 2019 beskriv mål og rammar som SAV skal levere på. Det gir føringar for måten føretaket jobbar på.

Jon-Bolstad_web.jpg
Styringsdokumentet som Helse Vest har gitt oss for 2019 gir konkrete helsefaglege mål og stiller krav til økonomiske resultat. Det bygger på eit Oppdragsdokument frå helseministeren til Helse Vest, og konkretiserer forventingane som blir stilte til SAV som helseføretak. 
 

Involvering og medverknad

Med prinsippet «Pasienten si helseteneste» blir det sett økt fokus på at pasienten skal oppleve respekt og openheit, få medverke i val av eiga behandling og medverke i måten behandlinga blir gjennomført på.
- Som helsepersonell må vi derfor involvere pasienten i prosessane før val av behandling, slik at pasienten har tilstrekkeleg innsikt til å medverke. Dette stiller nye krav til oss. I tillegg til fagkompetansen må vi meistre dialogen med pasienten for å få dette til, seier Bolstad.

pasientens helsetjeneste Fig.JPG

Pasienten si helseteneste

 

Gode tenester med mindre ressursar

Undersøkingar viser at folk flest har stor tillit til apotek, og stolar på legemiddelbehandlinga dei får.
Samtidig er det utfordrande å leve opp til forventingane når vi veit at ressursane ikkje vil auke i takt med behovet. Derfor vi må både effektivisere, finne nye måtar å levere tenestene på og utvikle nye tenester.
- Innovasjon og teknologi er to stikkord i Styringsdokumentet, og denne passaren oss i SAV godt for vi ønsker sjølvsagt å arbeide både smartare og betre, seier Bolstad.

 

Fig 2

SAV skal vere