Skal arbeide for lågare legemiddelkostnad for sjukehusa

Kvart år nyttar sjukehusa i Helse Vest store summer på innkjøp av legemidlar. Som ny-tilsett legemiddeløkonomisk rådgjevar har Steinar Vik ein sentral rolle i arbeidet med å redusere pengebruk på legemiddelområdet i Helse Vest.

​- Sjukehusapoteka Vest har eit viktig samfunnsoppdrag og vi må gjere det som er mogeleg for at helsekronene nyttast mest mogeleg effektivt. Ein av dei viktige oppgåvene er å følgje opp gjeldande innkjøpsavtalar og hjelpe sjukehusa i Vest å hente ut dei gevinstane som ligg i avtalane, seier legemiddeløkonomisk rådgjevar Steinar Vik.

 

Foto: Legemiddeløkonomisk rådgjevar Steinar Vik

Foto: Legemiddeløkonomisk rådgjevar Steinar Vik

Trenden er aukande

Samla innkjøp av legemidlar i Helse Vest var på nærare 1,4 mrd NOK i 2017, og trenden er aukande. Overføring av finansieringsansvar for legemiddel til spesialisthelsetenesta og nye kostbare legemiddel er viktige drivarar for auken.

Foto: Fagdirektør Christer Bakke Frantzen

Foto: Fagdirektør Christer Bakke Frantzen

- Etterleving av innkjøpsavtalane og samarbeid med regionhelseføretaka er viktige oppgåver for å avgrense kostnadsveksten. Vi skal hjelpe sjukehusa å følgje opp avtalene og gjere det lettare å handle etter gjeldande innkjøpsavtalar, seier Christer Bakke Frantzen, fagdirektør i Sjukehusapoteka Vest.


Lang erfaring innan apotekbransjen

Steinar Vik ser fram til å jobbe saman med dei ulike fagmiljøa i sjukehusapotekføretaka og helseføretaka. Vik har jobba som apotekar på Stord sidan 2003, og har tidlegare erfaring som militærapotekar, bestyrer og provisorfarmasøyt. Han har fleire års erfaring som rådgjevar for reduksjon av legemiddelkostnader ved skipshospital i den norske offshoreflåten.