Oppdaterte råd for helse- og omsorgstjenesten - utbrudd av covid-19

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler at ansatte i helse- og omsorgstjenesten som har vært i områder med utbredt smitte med covid-19, skal være hjemme fra arbeid i 14 dager fra den dagen de kom hjem.

Hensikten er å redusere risikoen for smitte til pasienter og ansatte i helse- og omsorgstjenesten. Rådet har tilbakevirkende kraft for reisende som kom hjem for under 14 dager siden. Rådet skal gjøres kjent i hele helse- og omsorgstjenesten. Sjukehusapoteka Vest og Helse Vest legger oppdaterte råd til grunn.

Bakgrunnen for dette nye rådet er utviklingen de siste dagene med et økt antall smittede.

Kunnskap fra Norge og andre land viser at smitteoverføring av covid-19 i helse- og  omsorgstjenesten skjer lett og kan få alvorlige konsekvenser både for pasienter, ansatte og behandlingskapasiteten i tjenesten.

Generelt gjelder rådet at alle de som har vært i områder med utbredt smitte med covid-19 og har symptomer, skal isolere seg hjemme og ringe fastlege, sekundært legevakt.

Rådene vil bli oppdatert etterhvert som smittesituasjonen endres. På grunn av utviklingen globalt vil definisjonen av utbruddsområdene kunne bli endret på kort varsel.

Oppdatert informasjon om områder med utbredt smitte finnes på www.fhi.no

I den grad det er praktisk mulig bør arbeidstakere som holder seg hjemme av  smittevernhensyn, søke å løse arbeidsoppgaver hjemmefra.

Arbeidsgivers ansvar for å vurdere forsvarlighet

Helsedirektoratet er kjent med at arbeidsgivere i hele landet nå gjennomgår sine rutiner for håndtering av det pågående utbruddet av covid-19. Dette er et krevende arbeid, og vi ønsker med dette å informere helse- og omsorgstjenesten om handlingsrommet for å håndtere situasjonen.

Lovverket er innrettet slik at virksomheten skal innføre de tiltak som forsvarlighetsvurderinger leder frem til som nødvendige. Dette innebærer at det kan bli nødvendig å iverksette tiltak som går utover gjeldende anbefalinger. Vurderingen kan bli ulik avhengig av hvor den ansatte arbeider, og avhengig av arbeidets art.

I forbindelse med pågående planlegging av håndtering av Koronaviruset SARS-CoV-2 blir det nå kontinuerlig arbeidet med beredskapsplaner i alle virksomhetene  i Helse Vest.