Folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord

Sjukehusa på Vestlandet, Helse Vest, Rogaland Fylkeskommune, interesseorganisasjonar og fleire startar denne veka ein folkeopplysingskampanje for å førebyggje sjølvmord: Snakk om sjølvmordstankar. Det kan redde liv.

Informasjonskampanje: Velg å leve

​- Med ein folkeopplysingskampanje ønskjer vi å auke kunnskapen og openheita kring sjølvmordsåtferd, og senke terskelen for å snakke om tankane mange kan ha – og søkje hjelp, seier kommunikasjonsdirektør Bente Aae i det regionale helseføretaket Helse Vest.

Bakgrunnen for kampanjen er at sjølvmord er eit stort folkehelseproblem, og at det i Noreg døyr 550-600 menneske av sjølvmord kvart år. Det blir anteke at mellom 3 500 og 7 500 personer årleg forsøker å ta sitt eige liv.

En registerstudie viste at 62 prosent av dei som tek sjølvmord ikkje har vore i kontakt med psykisk helsevern i løpet av det siste året før dei tok selvmord, og at 70 prosent har vært i kontakt med fastlegen veker og siste månader før, men ikkje snakka om sjølvmordstankar.

Bodskapen blir presentert på boards (utandørsplakatar) i bybildet, nettannonsering og i sosiale medium i kampanjeperioden.
- I ein slik kampanje er det viktig å formidle kvar det er hjelp å få. Her følgjer Helse Vest tilrådingane til Nasjonalt senter for forskning og selvmordsforebygging og helsenorge.no, seier Aae.

Fastlege, helsesøster på skolen eller på helsestasjonen, psykolog, psykisk helse- og rusteneste, legevakt eller psykososialt kriseteam i kommunen er første hjelpeinstans.

Både fastlegen og psykolog i kommunen kan tilvise vidare til Barne- og ungdomspsykiatrisk klinikk (BUP) eller Distriktspsykiatrisk senter (DPS) dersom det er behov for det.

Ei rekkje organisasjonar er involverte i arbeidet med førebygging av sjølvmord. Enkelte av dei har støttegrupper og hjelpetelefonar:

  • Ved akutte situasjonar, ring legevakten på 116 117
  • Mental Helse: 116 123
  • Røde Kors: 800 33 321
  • Kirkens SOS: 22 40 00 40
  • Ved livstruende situasjoner ring nødnummer 113
  • helsenorge.no – side om sjølvmord og sjølvmordstankar

For råd og rettleiing viser vi til nettsida Helse Vest har utarbeidd:     helse-vest.no/selvmord.