Helse , miljø og tryggleik (HMT)

SAV ønskjer eit godt arbeidsmiljø, der du som motivert tilsett kan bruke ressursane dine fullt ut.

​Hovudoppgåve er å bidra til at SAV oppnår gode, og stadig betre, resultat. Du som tilsett er viktig for arbeidsmiljøet.

Vi arbeidar systematisk for å nå våre HMT-mål

Vi skal sikre forsvarleg sjukehusapotekdrift som vernar om mennesker, miljø, samfunn og eigedelar.

  • SAV jobbar aktivt med medarbeidarskap og leiing
  • SAV har årleg felles fysisk aktivitet
  • SAV har Arbeidsmiljøutval på kvart sjukehusapotek og sentralt
  • SAV har eiga verneteneste som òg jobbar for å ha eit forsvarleg arbeidsmiljø
  • SAV har Bedriftshelseteneste (BHT) som gjev støtte i førebuande og systematisk HMT-arbeid
  • Verneombod og medlem i AMU får opplæring i arbeidstida frå BHT
  • SAV kartlegg status på HMT- og Ytre miljø-området årleg


Tiltak på HMT-området er del av SAVs Handlingsplan og vi rapporterer årleg på status.

Ytre miljø og Grønt sjukehus

​Sjukehusapoteka Vest er del av Grønt sjukehus og ble miljøsertifisert i 2014. Du kan lese meir om Grønt sjukehus på nettsida til Helse Vest. 

Grønt sjukehus

Fann du det du leita etter?